Thông báo số 1981-TB/TU ngày 20/12/2019 về kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp với Nhân dân trên địa bàn tỉnh

13/01/2020

File đính kèm