Giới thiệu chung

04/10/2021

VĂN PHÒNG TỈNH ỦY


Trụ sở
Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà Tỉnh ủy, Đ.Kim Ngọc, P.Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên
Điện thoại: 0211.3861.043 - Email: vptinhuy@vinhphuc.gov.vn

LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG TỈNH ỦY

Chánh Văn phòng: Trần Việt Cường

Điện thoại: 0211.3861722

Phụ trách chung, điều hành toàn bộ hoạt động của Văn phòng Tỉnh ủy. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy về hoạt động của Văn phòng Tỉnh ủy, là đầu mối giúp Thường trực Tỉnh ủy xử lý công việc hàng ngày của Đảng bộ; chương trình công tác của đồng chí Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh ủy và một số hoạt động của Thường vụ Tỉnh ủy theo quy chế làm việc, chương trình công tác.

Chỉ đạo tham mưu xây dựng Chương trình công tác; các báo cáo tổng hợp tháng, quý, năm của Tỉnh ủy và các báo cáo thuộc lĩnh vực trực tiếp phụ trách.

Lĩnh vực phụ trách: Công tác xây dựng Đảng.

Theo dõi hoạt động của các Đảng bộ và cơ quan đơn vị: Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quổc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; các Ban xây dựng Đảng. Đảng bộ các đơn vị: Vĩnh Yên, Bình Xuyên, Tam Dương.

Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức, cán bộ, thi đua - khen thưởng, kỷ luật; công tác phòng chống tham nhũng trong cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy.

Giữ mối liên hệ với Văn phòng Trung ương Đảng.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Thường trực Tỉnh ủy giao.

Phó Chánh Văn phòng: Đỗ Ngọc Quang

Điện thoại: 0211.3847.768

Chỉ đạo tham mưu xây dựng chương trình công tác; các báo cáo tổng hợp tháng, quý, năm của Tỉnh ủy và các báo cáo thuộc lĩnh vực trực tiếp phụ trách.

Là Chủ tài khoản ủy quyền thứ nhất của cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy; trực tiếp phụ trách lĩnh vực tài chính đảng; các dự án do Văn phòng Tỉnh ủy làm chủ đầu tư thuộc lĩnh vực; quàn lý tài chính, tài sản, bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của Tình ủy, các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy; công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn cho trụ sở các cơ quan trong trụ sở Tỉnh ủy.

Lĩnh vực phụ trách: Công tác đối ngoại, thông tin truyền thông; phát thanh và truyền hình, tuyên truyền báo chí; hoạt động của các tổ chức chính trị- xã hội; các hội quần chúng, công tác dân tộc, tôn giáo.

Theo dõi hoạt động của các Đảng bộ: Phúc Yên, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh. Các sở, ngành: Sở Thông tin truyền thông; Đài phát thanh và truyền hình, Báo Vĩnh Phúc, các cơ quan báo chí của Trung ương trên địa bàn, Sở Ngoại vụ; Sở Nội vụ, Uỷ Ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; các hội quần chúng; Ban dân tộc.

Trực tiếp phụ trách chỉ đạo các phòng, đơn vị: Phòng Tài chính – Kế toán; Phòng Quản trị; Nhà khách Tỉnh ủy.

Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Thường trực Tỉnh ủy giao và Chánh Văn phòng phân công.

Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Thành Hưng

Chỉ đạo tham mưu xây dựng chương trình công tác; các báo cáo tổng hợp tháng, quý, năm của Tỉnh ủy thuộc lĩnh vực trực tiếp phụ trách.

Lĩnh vực công tác phụ trách: Công tác tư pháp, công tác phòng chống tham nhũng, tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác quân sự, quốc phòng, ANTT- ATXH. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy; các dự án thuộc lĩnh vực phụ trách.

Theo dõi hoạt động của các Đảng bộ: Đảng ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh, Sông Lô, Tam Đảo, Vĩnh Tường, Yên Lạc, Lập Thạch. Các Ban cán sự Đảng: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Thanh tra tỉnh, Cục thi hành án dân sự.

Trực tiếp phụ trách: Phòng Tổng họp; Phòng Hành chính - Lưu trữ; Phòng Cơ yểu - Công nghệ thông tin.

Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Thường trực Tỉnh ùy giao và Chánh Văn phòng phân công.

Đồng chí Nguyễn Bình Khương - Phó Chánh Vãn phòng Tỉnh ủy - Thư ký Bí thư Tỉnh ủy:

Chủ trì tham mưu xây dựng chương trình công tác; các báo cáo tháng, quí, 6 tháng, 1 năm và các báo cáo chuyên đề của Tỉnh ủy. Tham mưu xây dựng, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Chương trình hành động năm của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Lĩnh vực phụ trách: Kinh tế tổng hợp, xúc tiến đầu tư, tài chính - ngân sách, đầu tư công, ngân hàng, thương mại, dịch vụ, giao thông vận tải, tài nguyên, môi trường, quy hoạch, quản lý đô thị; nông nghiệp, nông thôn; công nghiệp; các ngành, lĩnh vực kinh tế chuyên ngành khác, Cục quản lý thị trường, Công thương, Cục Hải quan. Khoa học và công nghệ; Giáo dục và đào tạo; Văn hóa, thể thao, du lịch; Y tế; Lao động TB&XH, Các chính sách xã hội.

Là Thư ký Bí thư Tỉnh ủy: Trực tiếp xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình, lịch công tác của Bí thư Tỉnh ủy; xử lý thông tin giúp cho đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; chuẩn bị nội dung, các tài liệu cho đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc, dự thảo các kết luận hội nghị làm việc của đồng chí Bí thư, đảm bảo ANCT nội bộ cho đồng chí Bí thư

Theo dõi hoạt động của các cơ quan, đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Vĩnh Phúc, Ngân hàng Nhà nước Vĩnh Phúc, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Cục Thống kê tỉnh, Cục thuế tỉnh, Hải quan, Liên minh hợp tác xã, và các hội nghề nghiệp theo ngành, lĩnh vực kinh tế. Sở khoa học và công nghệ; Sở giáo dục và đào tạo; Sở Văn hóa, thể thao, du lịch; Sở Y tế; Sở Lao động TB& XH, Ngân hàng chính sách xã hội, Bảo hiểm xã hội.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực Tỉnh ủy, Bí Thư Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng phân công.

Nguồn: Thông báo số 48-TB/VPTU
ngày 30/9/2021 của Văn phòng Tỉnh ủy

Các tin đã đưa ngày: