Nghệ nhân và thợ giỏi Vĩnh Phúc

05/01/2018

1. Nghệ nhân

STT

Họ và tên

Địa chỉ

Lĩnh vực

I. Huyện Bình Xuyên

      1         

Nguyễn Ngọc Quế

TT. Thanh Lãng

Mộc

      2         

Nguyễn Huy Việt

TT. Thanh Lãng

Mộc

      3         

Dương Văn Hoạt

TT. Thanh Lãng

Mộc

      4         

Giang Thị Nhạn

TT. Hương Canh

Gốm

      5         

Trần Văn Hải

TT. Hương Canh

Gốm

      6         

Kim Văn Tiến

TT. Thanh Lãng

Mộc

II. Huyện Vĩnh Tường

      1         

Trần Văn Long

Xã Lý Nhân

Rèn

      2         

Nguyễn Văn Khích

Xã Lý Nhân

Mộc

      3         

Phùng Văn Dích

Xã An Tường

Mộc

      4         

Kiều Đức Nghĩa

Xã An Tường

Mộc

      5         

Phùng Văn Dục

Xã An Tường

Mộc

      6         

Phùng Văn Vàng

Xã An Tường

Mộc

      7         

Dương Văn Điếm

Xã An Tường

Mộc

      8         

Nguyễn Văn Khen

Xã An Tường

Mộc

      9         

Phạm Văn Trường

Xã An Tường

Mộc

   10         

Trần Văn Kiềng

Xã Lý Nhân

Rèn

   11         

Nguyễn Hữu Đoan

Xã Lý Nhân

Rèn

   12         

Nguyễn Văn Trọng

Xã Lý Nhân

Rèn

   13         

Trương Văn Dung

Xã An Tường

Mộc

   14         

Vũ Mạnh Hùng

Xã Vĩnh Sơn

Nuôi và chế biến rắn

   15         

Nguyễn Văn Thịnh

Xã Vĩnh Sơn

Nuôi và chế biến rắn

Huyện Sông Lô

 

Nguyễn Xuân Tráng

Xã Hải Lựu

Đá

2. Thợ giỏi

STT

Họ và tên

Địa chỉ

Lĩnh vực

I. Huyện Bình Xuyên 

      1         

Đỗ Văn Dũng

TT. Thanh Lãng

Mộc

      2         

Nguyễn Hữu Mùi

TT. Thanh Lãng

Mộc

      3         

Nguyễn Huy Thủy

TT. Thanh Lãng

Mộc

      4         

Trần Văn Chiến

TT. Thanh Lãng

Mộc

      5         

Lưu Thị Tẽo

TT. Thanh Lãng

Thêu

      6         

Nguyễn Thị Hồng

TT. Thanh Lãng

Thêu

      7         

Dương Văn Hạ

TT. Thanh Lãng

Mộc

      8         

Nguyễn Ngọc Quyền

TT. Thanh Lãng

Mộc

      9         

Nguyễn Nghĩa Hưng

TT. Thanh Lãng

Mộc

   10         

Lưu Văn Cương

TT. Thanh Lãng

Mộc

   11         

Kim Văn Tiến

TT. Thanh Lãng

Mộc

   12         

Nguyễn Thị Đông

TT. Thanh Lãng

Thêu

   13         

Nguyễn Thị Hà

TT. Thanh Lãng

Thêu

   14         

Nguyễn Thị Vân

TT. Thanh Lãng

Thêu

   15         

Nguyễn Thị Tích

TT. Thanh Lãng

Thêu

   16         

Lưu Thị Thanh Nga

TT. Thanh Lãng

Thêu

   17         

Nguyễn Huy Toản

TT. Thanh Lãng

Mộc

   18         

Nguyễn Ngọc Quý

TT. Thanh Lãng

Mộc

   19         

Kim Tiến Dũng

TT. Thanh Lãng

Mộc

   20         

Nguyễn Huy Toàn

TT. Thanh Lãng

Mộc

   21         

Nguyễn Văn Chung

TT. Thanh Lãng

Mộc

   22         

Dương Văn Quyết

TT. Thanh Lãng

Mộc

   23         

Nguyễn Thanh

TT. Hương Canh

Gốm

   24         

Nguyễn Thị Vụ

TT. Hương Canh

Gốm

   25         

Nguyễn Thị Nụ

TT. Hương Canh

Gốm

   26         

Nguyễn Hồng Quang

TT. Hương Canh

Gốm

   27         

Tạ Văn Hanh

TT. Hương Canh

Gốm

   28         

Nguyễn Giang Anh

TT. Hương Canh

Gốm

   29         

Lưu Thị Liên

TT. Thanh Lãng

Thêu

   30         

Nguyễn Thị Hoa

TT. Thanh Lãng

Thêu

   31         

Nguyễn Thị Hoa

TT. Thanh Lãng

Thêu

   32         

Dương Thị Lập

TT. Thanh Lãng

Thêu

   33         

Dương Văn Lưỡng

TT. Thanh Lãng

Mộc

   34         

Lưu Văn Hòa

TT. Thanh Lãng

Mộc

   35         

Dương Văn Tiền

TT. Thanh Lãng

Mộc

   36         

Lưu Văn Trường

TT. Thanh Lãng

Mộc

II. Huyện Yên Lạc

      1         

Nguyễn Văn Quân

TT. Yên Lạc

Mộc

      2         

Nguyễn Hữu Tuấn

TT. Yên Lạc

Mộc

      3         

Nguyễn Đức Toán

TT. Yên Lạc

Mộc

      4         

Dương Quang Trường

TT. Yên Lạc

Mộc

      5         

Nguyễn Văn Hiệp

TT. Yên Lạc

Mộc

      6         

Nguyễn Văn Minh

TT. Yên Lạc

Mộc

      7         

Nguyễn Văn Thắng

TT. Yên Lạc

Mộc

      8         

Nguyễn Văn Tiến

Xã Yên Phương

Mộc

      9         

Kiều Văn Bán

Xã Yên Phương

Mộc

   10         

Nguyễn Văn Đức

Xã Yên Phương

Mộc

   11         

Nguyễn Văn Luyện

Xã Yên Phương

Mộc

   12         

Đỗ Văn Quân

Xã Yên Phương

Mộc

   13         

Nguyễn Văn Tuấn

Xã Yên Phương

Mộc

   14         

Đỗ Văn Thủy

Xã Yên Phương

Mộc

   15         

Đỗ Xuân Tịnh

Xã Yên Phương

Mộc

   16         

Nguyễn Văn Linh

Xã Yên Phương

Mộc

   17         

Nguyễn Văn Vĩnh

TT. Yên Lạc

Mộc

   18         

Nguyễn Văn Thạo

TT. Yên Lạc

Mộc

III. Huyện Vĩnh Tường

      1         

Phạm Dương Đợi

Xã An Tường

Mộc

      2         

Phạm Dương Mạnh

Xã An Tường

Mộc

      3         

Phùng Văn Trường

Xã An Tường

Mộc

      4         

Phạm Dương Huy

Xã An Tường

Mộc

      5         

Nguyễn Văn Thái

Xã An Tường

Mộc

      6         

Trương Văn Đoàn

Xã An Tường

Mộc

      7         

Nguyễn Văn Bằng

Xã An Tường

Mộc

      8         

Kiều Thế Anh

Xã An Tường

Mộc

      9         

Kiều Quang Muộn

Xã An Tường

Mộc

   10         

Kiều Quang Cường

Xã An Tường

Mộc

   11         

Kiều Quang Duẩn

Xã An Tường

Mộc

   12         

Kiều Đức Ngợi

Xã An Tường

Mộc

   13         

Kiều Quang Bảy

Xã An Tường

Mộc

   14         

Phạm Văn Trường

Xã An Tường

Mộc

   15         

Trương Văn Dung

Xã An Tường

Mộc

   16         

Nguyễn Đình Trọng

Xã An Tường

Mộc

   17         

Phạm Văn Phong

Xã An Tường

Mộc

   18         

Phùng Văn Quyền

Xã An Tường

Mộc

   19         

Nguyễn Văn Xuân

Xã An Tường

Mộc

   20         

Phùng Văn Vững

Xã An Tường

Mộc

   21         

Phạm Dương Đại

Xã An Tường

Mộc

   22         

Phùng Văn Vinh

Xã An Tường

Rèn

   23         

Phạm Dương Chuyên

Xã An Tường

Mộc

   24         

Phùng Văn Lịch

Xã An Tường

Mộc

   25         

Phạm Dương Hân

Xã An Tường

Mộc

   26         

Phùng Văn Tuấn

Xã Lý Nhân

Rèn

   27         

Nguyễn Thị Hưng

Xã Lý Nhân

Mộc

   28         

Nguyễn Văn Thường

Xã Lý Nhân

Rèn

   29         

Nguyễn Hữu Đoan

Xã Lý Nhân

Rèn

   30         

Nguyễn Văn Xuất

Xã Lý Nhân

Rèn

   31         

Nguyễn Chiến Thắng

Xã Lý Nhân

Mộc

   32         

Nguyễn Văn Hùng

Xã Lý Nhân

Mộc

   33         

Trần Văn Khanh

Xã Lý Nhân

Mộc

   34         

Nguyễn Văn Thám

Xã Lý Nhân

Mộc

   35         

Hoàng Đức Khanh

Xã Lý Nhân

Mộc

   36         

Đỗ Văn Khang

Xã Lý Nhân

Mộc

   37         

Nguyễn Văn Tân

Xã Lý Nhân

Mộc

   38         

Hoàng Đức Hiệp

Xã Lý Nhân

Mộc

   39         

Hoàng Đức Thức

Xã Lý Nhân

Mộc

   40         

Đỗ Văn Quyền

Xã Lý Nhân

Mộc

   41         

Nguyễn Văn Minh

Xã Lý Nhân

Rèn

   42         

Trần Văn Hùng

Xã Lý Nhân

Rèn

   43         

Trần Văn Cường

Xã Lý Nhân

Rèn

   44         

Nguyễn Văn Trọng

Xã Lý Nhân

Rèn

   45         

Nguyễn Văn Điệp

Xã Lý Nhân

Rèn

   46         

Trần Văn Phát

Xã Lý Nhân

Rèn

   47         

Kim Văn Học

Xã Vĩnh Sơn

Nuôi và chế biến rắn

   48         

Hà Hồng Quảng

Xã Vĩnh Sơn

Nuôi và chế biến rắn

   49         

Phùng Văn Tiến

Xã Vĩnh Sơn

Nuôi và chế biến rắn

   50         

Trương Văn Hềnh

Xã Vĩnh Sơn

Nuôi và chế biến rắn

   51         

Nguyễn Văn Hùng

Xã Vĩnh Sơn

Nuôi và chế biến rắn

   52         

Phùng Văn Thơm

Xã Vĩnh Sơn

Nuôi và chế biến rắn

   53         

Nguyễn Thanh Hải

Xã Vĩnh Sơn

Nuôi và chế biến rắn

   54         

Nguyễn Văn Nhu

Xã Vĩnh Sơn

Nuôi và chế biến rắn

   55         

Nguyễn Văn Sức

Xã Lý Nhân

Rèn

   56         

Nguyễn Hữu Vượng

Xã Lý Nhân

Rèn

   57         

Nguyễn Văn Mai

Xã An Tường

Mộc

   58         

Phạm Văn Toan

Xã An Tường

Mộc

IV. Huyện Tam Dương

      1         

Trần Văn Ngân

Xã Hoàng Đan

Mộc

      2         

Phạm Thị Nhàn

Xã Hoàng Đan

Mây tre đan

      3         

Lê Thị Kim

Xã Hoàng Đan

Mây tre đan

      4         

Vương Văn Thảo

Xã Hoàng Đan

Mộc

      5         

Nguyễn Quyết Định

Xã Kim Long

Rèn

      6         

Trương Văn Đãi

Xã Hoàng Đan

Mộc

V. Huyện Tam Đảo

      1         

Dương Thị Nhiên

Xã Đại Đình

Thêu

      2         

Trương Quý Hùng

Xã Đạo Trù

Mộc

      3         

Trương Thanh Hải

Xã Đạo Trù

Mộc

      4         

Nguyễn Văn Tơ

Xã Đạo Trù

Mộc

VI. TX Phúc Yên

      1         

Nguyễn Thị Vang

Xã Cao Minh

Gốm

      2         

Nguyễn Khắc Bình

Xã Cao Minh

Mộc

      3         

Nguyễn Khắc Trường

Xã Cao Minh

Mộc

      4         

Nguyễn Văn Hà

Xã Cao Minh

Mộc

VII. Huyện Sông Lô

      1         

Nguyễn Xuân Tráng

Xã Hải Lựu

Đá

      2         

Hoàng Văn Trường

Xã Hải Lựu

Đá

      3         

La Văn Hiếu

Xã Hải Lựu

Đá

      4         

Bùi Văn Mười

Xã Hải Lựu

Đá

      5         

Hán Văn Dung

Xã Hải Lựu

Đá

      6         

Hán Văn Hoàn

Xã Hải Lựu

Đá

      7         

Nguyễn Văn Trang

Xã Hải Lựu

Đá

      8         

Nguyễn Văn Nhất

Xã Hải Lựu

Đá

      9         

Hoàng Văn Dũng

Xã Hải Lựu

Đá

   10         

Nguyễn Thị Dần

Xã Đồng Thịnh

Mây tre đan

   11         

Trần Thị Thanh

Xã Đồng Thịnh

Mây tre đan

   12         

Nguyễn Văn Đính

Xã Cao Phong

Mây tre đan

   13         

Khổng Văn Nhân

Xã Cao Phong

Mây tre đan

   14         

Khổng Văn Giáp

Xã Cao Phong

Mây tre đan

   15         

Kiều Văn Long

Xã Cao Phong

Mây tre đan

   16         

Khổng Thị Sang

Xã Cao Phong

Mây tre đan

   17         

Nguyễn Quốc Bình

Xã Bạch Lưu

Nuôi và chế biến rắn

   18         

Nguyễn Văn Hà

Xã Bạch Lưu

Nuôi và chế biến rắn

   19         

Trần Văn Minh

Xã Bạch Lưu

Nuôi và chế biến rắn

   20         

Phạm Văn Năm

Xã Bạch Lưu

Nuôi và chế biến rắn

   21         

Nguyễn Xuân Thủy

Xã Bạch Lưu

Nuôi và chế biến rắn

   22         

Đào Văn Thanh

Xã Cao Phong

Đan lát truyền thống

   23         

Khổng Thị Chi

Xã Cao Phong

Đan lát truyền thống

   24         

Bùi Công Bảo

Xã Hải Lựu

Đá

   25         

La Văn Hiếu

Xã Hải Lựu

Đá

   26         

Nguyễn Văn Hùng

Xã Hải Lựu

Đá

VII. Huyện Lập Thạch

      1         

Lưu Đình Cung

Xã Triệu Đề

Mây tre đan

      2         

Triệu Văn Quảng

Xã Triệu Đề

Mây tre đan

      3         

Nguyễn Thị Hương

Xã Triệu Đề

Mây tre đan

      4         

Phan Văn Giềng

Xã Triệu Đề

Mây tre đan

      5         

Trần Thị Bình

Xã Triệu Đề

Mây tre đan

      6         

Tạ Văn Đạo

Xã Triệu Đề

Mây tre đan

      7         

Lưu Thị Sen

Xã Triệu Đề

Mây tre đan

      8         

Trần Văn Quý

Xã Triệu Đề

Mây tre đan

      9         

Đỗ Thị Minh

Xã Triệu Đề

Mây tre đan

   10         

Nguyễn Hữu Nhân

Xã Triệu Đề

Sinh vật cảnh

   11         

Nguyễn Thanh Xuân

Xã Văn Quán

Mây tre đan

   12         

Nguyễn Văn Thư

Xã Văn Quán

Mây tre đan

   13         

Vũ Hiền Lương

Xã Văn Quán

Sinh vật cảnh

   14         

Hoàng Văn Hà

Xã Văn Quán

Sinh vật cảnh

   15         

Nguyễn Văn Hải

Xã Triệu Đề

Sinh vật cảnh

   16         

Triệu Văn Trung

Xã Triệu Đề

Đan lát truyền thống

   17         

Lưu Trung Tuyến

Xã Triệu Đề

Đan lát truyền thống

   18         

Tạ Thị Xuân

Xã Triệu Đề

Đan lát truyền thống

   19         

Triệu Thị Trọng

Xã Triệu Đề

Đan lát truyền thống

Thành phố Vĩnh Yên

1

Nguyễn Ngọc Doanh

P. Đồng Tâm

Mộc

 

Các tin đã đưa ngày: