Các phòng, đơn vị trực thuộc Văn phòng Tỉnh ủy

09/09/2020

I. CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

1. PHÒNG HÀNH CHÍNH – LƯU TRỮ

Điện thoại: 0211.3861775

Trưởng phòng: Nguyễn Xuân Trường

Phó Trưởng phòng: Tạ Văn Thuận

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Lan Hương

2. PHÒNG TỔNG HỢP

Điện thoại: 0211.3840186

Trưởng phòng: Hoàng Xuân Phú

Phó Trưởng phòng: Đào Thị Hồng Điệp

Phó Trưởng phòng: Ngô Văn Thìn

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Anh

Phó Trưởng phòng: Hà Thanh Tịnh

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Xuân Huy

Phó Trưởng phòng: Lại Thị Khánh Duyên

3. PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

Điện thoại: 0211.3861201

Trưởng phòng: Lê Thị Liên

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thúy Vân

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hương Giang

4. PHÒNG QUẢN TRỊ

Điện thoại: 0211.3845410

Phó Trưởng phòng phụ trách: Lương Xuân Chín

5. PHÒNG CƠ YẾU- CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Điện thoại: 0211.3865503

Phó Trưởng phòng phụ trách: Nguyễn Tất Cường

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Tiến Dũng

II. ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

NHÀ KHÁCH

Điện thoại: 0211.3710277

Phó Giám đốc phụ trách: Nguyễn Thị Thanh Hà

Các tin đã đưa ngày: