Chức năng, nhiệm vụ

11/09/2014

A. Chức năng

Văn phòng Tỉnh ủy là một cơ quan  thuộc hệ thống các ban Đảng, có chức năng tham mưu cho cấp ủy, trực tiếp là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ tổ chức điều hành công việc lãnh đạo của Tỉnh uỷ; là Trung tâm thông tin phục vụ sự lãnh đạo của cấp ủy.

Văn phòng Tỉnh ủy là cơ quan phục vụ trực tiếp các hoạt động hàng ngày của cấp ủy: Tổ chức phục vụ các hội nghị của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thường trực cấp ủy; nhân sao phát hành và lưu trữ tài liệu; quản lý ngân sách, tài chính, tài sản và bảo đảm các điều kiện, phương tiện làm việc của cấp ủy.

B. Nhiệm vụ

1. Giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ và thường trực Tỉnh ủy phối hợp điều hòa hoạt động của các ban Đảng; xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác, quy chế làm việc của cấp ủy.

Tổ chức phục vụ các cuộc họp, ghi biên bản, lập hồ sơ các hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và khi có yêu cầu thì ghi biên bản các cuộc hội ý của thường trực Tỉnh ủy.

Giúp thường trực tỉnh uỷ điều hành công việc hàng ngày của Đảng bộ.

2. Theo dõi, đôn đốc thẩm định việc chuẩn bị các đề án trình hội nghị cấp ủy (hội nghị Ban Chấp hành, hội nghị Ban Thường vụ), chủ yếu về yêu cầu, phạm vi, quy trình, tiến độ chuẩn bị và thể thức văn bản của đề án.

Tham gia cùng các chủ đề án chỉnh lý các văn bản của cấp ủy; trực tiếp chuẩn bị các đề án và biên tập những văn bản được thường vụ giao.

3. Theo dõi, tổng hợp tình hình hoạt động của các cấp ủy cấp dưới về tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của Tỉnh ủy, phối hợp với các ban, ngành liên quan giúp cấp ủy tổ chức thực hiện chế độ báo cáo và quy chế làm việc của Tỉnh ủy.

4. Tổ chức công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo của cấp ủy; tổ chức triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng; quản lý, khai thác mạng tin học có hiệu quả.

5. Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiếp dân; tiếp nhận và chuyển giao cho các cơ quan có trách nhiệm giải quyết những đơn, thư gửi đến cấp ủy; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân.   

6. Tổ chức thực hiện tốt các lĩnh vực công tác: văn thư, lưu trữ, cơ yếu theo đúng quy định hiện hành.

7. Quản lý tài chính, ngân sách, tài sản của tỉnh ủy; bảo đảm các điều kiện, phương tiện làm việc của cấp ủy và các ban Đảng; phối hợp với các cơ quan chức năng bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, an toàn tuyệt đối trụ sở làm việc của Tỉnh uỷ. Chăm lo công tác tổ chức cán bộ của văn phòng Tỉnh ủy.

8. Tổ chức đúc kết thực tiễn, đúc rút kinh nghiệm về công tác văn phòng cấp ủy; hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ đối với văn phòng cấp ủy cấp dưới và văn phòng các cơ quan đảng trực thuộc tỉnh ủy.

Các tin đã đưa ngày: