Thông tư số 65/2020/TT- BTC ngày 9/7/2020 của BTC về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài

30/07/2020

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: