Đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

06/09/2019

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2111 về việc công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Theo đó, đơn giá nhân công xây dựng để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, áp dụng làm cơ sở lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Quyết định có hiệu lực từ ngày 29/8/2019 và thay thế Quyết định số 1504/QĐ-UBND ngày 29/4/2016.

Đối với công trình, hạng mục công trình đã phê duyệt dự toán nhưng đến thời điểm Quyết định này có hiệu lực chưa mở thầu hoặc chỉ định thầu thì Chủ đầu tư quyết định việc điều chỉnh dự toán trên cơ sở đơn giá nhân công công bố tại Quyết định này. Trường hợp điều chỉnh dự toán dẫn đến vượt tổng mức đầu tư hoặc vượt dự toán xây dựng công trình đã được phê duyệt thì Chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định. Đối với gói thầu đã mở thầu hoặc chỉ định thầu trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì tiếp tục tổ chức thực hiện gói thầu theo các nội dung đã được phê duyệt.

Cụ thể, đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh như sau:

Bảng số 1: ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG CÔNG NHÂN TRỰC TIẾP


                                                                   Đơn vị: đồng/ngày công

TT

Cấp bậc công nhân XD

Vùng II

Vùng III

Nhóm I

Nhóm II

Nhóm I

Nhóm II

1

1,0

             138.308

             157.046

             128.412

             145.809

2

1,1

             140.806

             159.812

             130.731

             148.377

3

1,2

             143.305

             162.578

             133.051

             150.946

4

1,3

             145.803

             165.345

             135.371

             153.514

5

1,4

             148.302

             168.111

             137.690

             156.082

6

1,5

             150.800

             170.877

             140.010

             158.650

7

1,6

             153.298

             173.643

             142.330

             161.219

8

1,7

             155.797

             176.409

             144.649

             163.787

9

1,8

             158.295

             179.175

             146.969

             166.355

10

1,9

             160.794

             181.942

             149.289

             168.923

11

2,0

             163.292

             184.708

             151.608

             171.492

12

2,1

             166.237

             188.009

             154.342

             174.557

13

2,2

             169.182

             191.311

             157.076

             177.622

14

2,3

             172.126

             194.612

             159.810

             180.687

15

2,4

             175.071

             197.914

             162.544

             183.753

16

2,5

             178.015

             201.215

             165.278

             186.818

17

2,6

             180.960

             204.517

             168.012

             189.883

18

2,7

             183.905

             207.818

             170.746

             192.949

19

2,8

             186.849

             211.120

             173.480

             196.014

20

2,9

             189.794

             214.422

             176.214

             199.079

21

3,0

             192.738

             217.723

             178.948

             202.145

22

3,1

             196.218

             221.471

             182.179

             205.624

23

3,2

             199.698

             225.218

             185.410

             209.104

24

3,3

             203.178

             228.966

             188.641

             212.583

25

3,4

             206.658

             232.714

             191.872

             216.063

26

3,5

             210.138

             236.462

             195.103

             219.542

27

3,6

             213.618

             240.209

             198.334

             223.022

28

3,7

             217.098

             243.957

             201.565

             226.501

29

3,8

             220.578

             247.705

             204.796

             229.981

30

3,9

             224.058

             251.452

             208.027

             233.460

31

4,0

             227.538

             255.200

             211.258

             236.940

32

4,1

             231.643

             259.751

             215.069

             241.165

33

4,2

             235.748

             264.302

             218.880

             245.390

34

4,3

             239.852

             268.852

             222.690

             249.615

35

4,4

             243.957

             273.403

             226.501

             253.841

36

4,5

             248.062

             277.954

             230.312

             258.066

37

4,6

             252.166

             282.505

             234.123

             262.291

38

4,7

             256.271

             287.055

             237.934

             266.516

39

4,8

             260.375

             291.606

             241.745

             270.741

40

4,9

             264.480

             296.157

             245.556

             274.966

41

5,0

             268.585

             300.708

             249.367

             279.192

42

5,1

             273.492

             305.972

             253.923

             284.079

43

5,2

             278.400

             311.237

             258.480

             288.967

44

5,3

             283.308

             316.502

             263.037

             293.855

45

5,4

             288.215

             321.766

             267.593

             298.743

46

5,5

             293.123

             327.031

             272.150

             303.631

47

5,6

             298.031

             332.295

             276.706

             308.519

48

5,7

             302.938

             337.560

             281.263

             313.407

49

5,8

             307.846

             342.825

             285.819

             318.295

50

5,9

             312.754

             348.089

             290.376

             323.183

51

6,0

             317.662

             353.354

             294.932

             328.071

52

6,1

             323.372

             359.511

             300.234

             333.787

53

6,2

             329.083

             365.668

             305.537

             339.504

54

6,3

             334.794

             371.825

             310.839

             345.220

55

6,4

             340.505

             377.982

             316.141

             350.936

56

6,5

             346.215

             384.138

             321.443

             356.653

57

6,6

             351.926

             390.295

             326.745

             362.369

58

6,7

             357.637

             396.452

             332.047

             368.085

59

6,8

             363.348

             402.609

             337.350

             373.802

60

6,9

             369.058

             408.766

             342.652

             379.518

61

7,0

             374.769

             414.923

             347.954

             385.235

Ghi chú:

1) Nhóm I: Công nhân thực hiện các công việc:

- Mộc, nề, sắt, bê tông các loại (trừ bê tông nhựa), cốp pha, hoàn thiện, đào đất, đắp đất;

- Khảo sát xây dựng (bao gồm cả đo đạc xây dựng);

- Vận hành các loại máy xây dựng (máy làm đất, máy đầm, máy nâng hạ, máy khoan, máy đóng ép cọc, máy bơm, máy hàn…) bao gồm cả nhân công thủ công trực tiếp phục vụ công tác xây dựng.

2) Nhóm II: Các công tác không thuộc nhóm 1

Bảng số 2: ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG KỸ SƯ TRỰC TIẾP
 

                                                                  Đơn vị: đồng/ngày công

Cấp bậc kỹ sư

Hệ số lương

Vùng II

Vùng III

1

2,340

                      208.800

                         193.860

2

2,650

                      236.462

                         219.542

3

2,960

                      264.123

                         245.225

4

3,270

                      291.785

                         270.907

5

3,580

                      319.446

                         296.589

6

3,890

                      347.108

                         322.272

7

4,200

                      374.769

                         347.954

8

4,510

                      402.431

                         373.636

Ghi chú:

Đối với kỹ sư trực tiếp thực hiện một số công tác như khảo sát, thí nghiệm,... được xác định trong hệ thống định mức dự toán hiện hành, cấp bậc, hệ số lương áp dụng theo bảng số 2.

Bảng số 3: ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG NGHỆ NHÂN
 

                                                                Đơn vị: đồng/ngày công

TT

Cấp bậc nghệ nhân

Hệ số lương

Vùng II

Vùng III

1

1,0

6,250

                557.692

                517.788

2

1,1

6,298

                 561.975

                 521.765

3

1,2

6,346

                 566.258

                 525.742

4

1,3

6,394

                 570.542

                 529.718

5

1,4

6,442

                 574.825

                 533.695

6

1,5

6,490

                 579.108

                 537.672

7

1,6

6,538

                 583.391

                 541.648

8

1,7

6,586

                 587.674

                 545.625

9

1,8

6,634

                 591.957

                 549.601

10

1,9

6,682

                 596.240

                 553.578

11

2,0

6,730

                600.523

                557.555

Ghi chú:

Đối với nghệ nhân trực tiếp thực hiện một số công tác trong xây dựng, được xác định trong hệ thống định mức dự toán hiện hành thì áp dụng theo cấp bậc, hệ số lương tại bảng số 3.

Bảng số 4: ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG CÔNG NHÂN LÁI XE
 

                                                                 Đơn vị: đồng/ngày công

TT

Cấp bậc công nhân  lái xe

Vùng II

Vùng III

Nhóm I

Nhóm II

Nhóm III

Nhóm I

Nhóm II

Nhóm III

1

1

    194.523

    223.969

    266.800

    180.605

    207.944

    247.710

2

1,1

      198.003

      227.806

      271.351

      183.836

      211.506

      251.935

3

1,2

      201.483

      231.643

      275.902

      187.067

      215.069

      256.160

4

1,3

      204.963

      235.480

      280.452

      190.298

      218.631

      260.385

5

1,4

      208.443

      239.317

      285.003

      193.529

      222.193

      264.611

6

1,5

      211.923

      243.154

      289.554

      196.760

      225.756

      268.836

7

1,6

      215.403

      246.991

      294.105

      199.991

      229.318

      273.061

8

1,7

      218.883

      250.828

      298.655

      203.222

      232.881

      277.286

9

1,8

      222.363

      254.665

      303.206

      206.453

      236.443

      281.511

10

1,9

      225.843

      258.502

      307.757

      209.684

      240.005

      285.736

11

2

    229.323

    262.338

    312.308

    212.915

    243.568

    289.962

12

2,1

      233.606

      266.800

      317.751

      216.891

      247.710

      295.015

13

2,2

      237.889

      271.262

      323.194

      220.868

      251.852

      300.069

14

2,3

      242.172

      275.723

      328.637

      224.844

      255.995

      305.122

15

2,4

      246.455

      280.185

      334.080

      228.821

      260.137

      310.176

16

2,5

      250.738

      284.646

      339.523

      232.798

      264.279

      315.230

17

2,6

      255.022

      289.108

      344.966

      236.774

      268.422

      320.283

18

2,7

      259.305

      293.569

      350.409

      240.751

      272.564

      325.337

19

2,8

      263.588

      298.031

      355.852

      244.728

      276.706

      330.390

20

2,9

      267.871

      302.492

      361.295

      248.704

      280.848

      335.444

21

3

    272.154

    306.954

    366.738

    252.681

    284.991

    340.498

22

3,1

      277.062

      312.397

      373.074

      257.237

      290.044

      346.380

23

3,2

      281.969

      317.840

      379.409

      261.794

      295.098

      352.262

24

3,3

      286.877

      323.283

      385.745

      266.350

      300.152

      358.144

25

3,4

      291.785

      328.726

      392.080

      270.907

      305.205

      364.026

26

3,5

      296.692

      334.169

      398.415

      275.463

      310.259

      369.908

27

3,6

      301.600

      339.612

      404.751

      280.020

      315.312

      375.790

28

3,7

      306.508

      345.055

      411.086

      284.577

      320.366

      381.672

29

3,8

      311.415

      350.498

      417.422

      289.133

      325.420

      387.554

30

3,9

      316.323

      355.942

      423.757

      293.690

      330.473

      393.436

31

4

    321.231

    361.385

    430.092

    298.246

    335.527

    399.318

Ghi chú:

- Nhóm 1: Ô tô vận tải thùng, ô tô tự đổ, rơ moóc, ô tô tưới nước, ô tô tải có gắn cần trục tải trọng dưới 7,5T; cần trục ô tô sức nâng dưới 7,5T; xe hút mùn khoan; ô tô bán tải; xe ô tô 7 chỗ dùng trong công tác khảo sát; xe hút chân không dưới 10 tấn; máy nén thử đường ống công suất 170CV.

- Nhóm 2: Ô tô vận tải thùng, ô tô tự đổ, ô tô tưới nước, rơ moóc tải trọng từ 7,5T đến dưới 25T; ô tô tải có gắn cần trục tải trọng từ 7,5T đến dưới 25T; cần trục ô tô sức nâng từ 7,5T đến dưới 25T; ô tô đầu kéo dưới 200CV: ô tô chuyển trộn bê tông dung tích thùng dưới 14,5m3; xe bơm bê tông; máy phun nhựa đường.

- Nhóm 3: Ô tô tự đổ, rơ moóc tải trọng từ 25T trở lên; ô tô đầu kéo từ 200CV trở lên; ô tô chuyển trộn bê tông dung tích thùng từ 14,5m3 trở lên; cần trục ô tô sức nâng từ 25T trở lên.

Bảng số 5: ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG CỦA THỢ ĐIỀU KHIỂN TÀU, THUYỀN, THIẾT BỊ KHÁC
 

1. Đơn giá nhân công thuyền trưởng, thuyền phó, máy 1, máy 2 của tàu, ca nô, cần cẩu nổi, búa đóng cọc nổi và tàu đóng cọc:

                                                        Đơn vị: đồng/ngày công

TT

Chức danh, cấp bậc

Vùng II

Vùng III

Nhóm I

Nhóm II

Nhóm I

Nhóm II

I

Thuyền trưởng 

 

 

 

1

1

        332.831

        369.415

        309.016

        342.983

2

1,1

         334.437

         371.378

         310.507

         344.806

3

1,2

         336.043

         373.342

         311.999

         346.628

4

1,3

         337.649

         375.305

         313.490

         348.451

5

1,4

         339.255

         377.268

         314.981

         350.274

6

1,5

         340.862

         379.231

         316.472

         352.096

7

1,6

         342.468

         381.194

         317.964

         353.919

8

1,7

         344.074

         383.157

         319.455

         355.741

9

1,8

         345.680

         385.120

         320.946

         357.564

10

1,9

         347.286

         387.083

         322.437

         359.387

11

2

        348.892

        389.046

        323.928

        361.209

II

Thuyền phó 1, máy 1 

 

 

 

1

1

        282.862

        316.769

        262.622

        294.104

2

1,1

         334.437

         371.378

         310.507

         344.806

3

1,2

         336.043

         373.342

         311.999

         346.628

4

1,3

         337.649

         375.305

         313.490

         348.451

5

1,4

         339.255

         377.268

         314.981

         350.274

6

1,5

         340.862

         379.231

         316.472

         352.096

7

1,6

         342.468

         381.194

         317.964

         353.919

8

1,7

         344.074

         383.157

         319.455

         355.741

9

1,8

         345.680

         385.120

         320.946

         357.564

10

1,9

         347.286

         387.083

         322.437

         359.387

11

2

        294.462

        335.508

        273.392

        311.502

III

Thuyền phó 2, máy 2 

 

 

 

1

1

        237.354

        261.446

        220.371

        242.739

2

1,1

         334.437

         371.378

         310.507

         344.806

3

1,2

         336.043

         373.342

         311.999

         346.628

4

1,3

         337.649

         375.305

         313.490

         348.451

5

1,4

         339.255

         377.268

         314.981

         350.274

6

1,5

         340.862

         379.231

         316.472

         352.096

7

1,6

         342.468

         381.194

         317.964

         353.919

8

1,7

         344.074

         383.157

         319.455

         355.741

9

1,8

         345.680

         385.120

         320.946

         357.564

10

1,9

         347.286

         387.083

         322.437

         359.387

11

2

        250.738

        276.615

        232.798

        256.823

Ghi chú:

1. Nhóm I: Tàu, ca nô có công suất máy chính từ 5CV đến 150CV.

2. Nhóm II: Tàu, ca nô có công suất máy chính trên 150CV; cần cẩu nổi; tàu đóng cọc.

2. Đơn giá  nhân công thủy thủ, thợ máy, thợ điện:

                                                          Đơn vị: đồng/ngày công

TT

Chức danh

Cấp bậc

Vùng II

Vùng III

I

Thủy thủ

 

 

 

1

 

1,0

               172.215

                  159.893

2

 

1,1

                174.446

                   161.964

3

 

1,2

                176.677

                   164.035

4

 

1,3

                178.908

                   166.107

5

 

1,4

                181.138

                   168.178

6

 

1,5

                183.369

                   170.249

7

 

1,6

                185.600

                   172.320

8

 

1,7

                187.831

                   174.391

9

 

1,8

                190.062

                   176.462

10

 

1,9

                192.292

                   178.533

11

 

2,0

               194.523

                  180.605

12

 

2,1

                197.468

                   183.339

13

 

2,2

                200.412

                   186.072

14

 

2,3

                203.357

                   188.806

15

 

2,4

                206.302

                   191.540

16

 

2,5

                209.246

                   194.274

17

 

2,6

                212.191

                   197.008

18

 

2,7

                215.135

                   199.742

19

 

2,8

                218.080

                   202.476

20

 

2,9

                221.025

                   205.210

21

 

3,0

               223.969

                  207.944

22

 

3,1

                226.825

                   210.595

23

 

3,2

                229.680

                   213.246

24

 

3,3

                232.535

                   215.897

25

 

3,4

                235.391

                   218.548

26

 

3,5

                238.246

                   221.199

27

 

3,6

                241.102

                   223.850

28

 

3,7

                243.957

                   226.501

29

 

3,8

                246.812

                   229.152

30

 

3,9

                249.668

                   231.804

31

 

4,0

               252.523

                  234.455

II

Thợ máy,
thợ điện

 

 

 

1

 

1,0

               182.923

                  169.835

2

 

1,1

                174.446

                   161.964

3

 

1,2

                176.677

                   164.035

4

 

1,3

                178.908

                   166.107

5

 

1,4

                181.138

                   168.178

6

 

1,5

                183.369

                   170.249

7

 

1,6

                185.600

                   172.320

8

 

1,7

                187.831

                   174.391

9

 

1,8

                190.062

                   176.462

10

 

1,9

                192.292

                   178.533

11

 

2,0

               209.692

                  194.688

12

 

2,1

                197.468

                   183.339

13

 

2,2

                200.412

                   186.072

14

 

2,3

                203.357

                   188.806

15

 

2,4

                206.302

                   191.540

16

 

2,5

                209.246

                   194.274

17

 

2,6

                212.191

                   197.008

18

 

2,7

                215.135

                   199.742

19

 

2,8

                218.080

                   202.476

20

 

2,9

                221.025

                   205.210

21

 

3,0

               237.354

                  220.371

22

 

3,1

                226.825

                   210.595

23

 

3,2

                229.680

                   213.246

24

 

3,3

                232.535

                   215.897

25

 

3,4

                235.391

                   218.548

26

 

3,5

                238.246

                   221.199

27

 

3,6

                241.102

                   223.850

28

 

3,7

                243.957

                   226.501

29

 

3,8

                246.812

                   229.152

30

 

3,9

                249.668

                   231.804

31

 

4,0

               266.800

                  247.710

3. Đơn giá nhân công thợ điều khiển tàu hút, tàu cuốc nạo vét sông:

                                                           Đơn vị: đồng/ngày công

TT

Loại máy

Chức danh, cấp bậc

Vùng II

Vùng III

I

Thuyền trưởng

 

 

1

Tàu hút dưới 150m3/h

1,0

            348.892

            323.928

2

1,1

            351.123

            326.000

3

1,2

            353.354

            328.071

4

1,3

            355.585

            330.142

5

1,4

            357.815

            332.213

6

1,5

            360.046

            334.284

7

1,6

            362.277

            336.355

8

1,7

            364.508

            338.427

9

1,8

            366.738

            340.498

10

1,9

            368.969

            342.569

11

2,0

            371.200

            344.640

12

Tàu hút từ 150m3/h đến 300m3/h

1,0

            389.938

            362.038

13

1,1

            392.705

            364.606

14

1,2

            395.471

            367.174

15

1,3

            398.237

            369.742

16

1,4

            401.003

            372.311

17

1,5

            403.769

            374.879

18

1,6

            406.535

            377.447

19

1,7

            409.302

            380.015

20

1,8

            412.068

            382.584

21

1,9

            414.834

            385.152

22

2,0

            417.600

            387.720

23

Tàu hút trên 300m3/h, tàu cuốc dưới 300m3/h

1,0

            435.446

            404.289

24

1,1

            438.212

            406.857

25

1,2

            440.978

            409.426

26

1,3

            443.745

            411.994

27

1,4

            446.511

            414.562

28

1,5

            449.277

            417.130

29

1,6

            452.043

            419.699

30

1,7

            454.809

            422.267

31

1,8

            457.575

            424.835

32

1,9

            460.342

            427.403

33

2,0

            463.108

            429.972

II

Máy trưởng

 

 

1

Tàu hút dưới 150m3/h

1

            312.308

            289.962

2

1,1

            314.360

            291.867

3

1,2

            316.412

            293.772

4

1,3

            318.465

            295.678

5

1,4

            320.517

            297.583

6

1,5

            322.569

            299.489

7

1,6

            324.622

            301.394

8

1,7

            326.674

            303.300

9

1,8

            328.726

            305.205

10

1,9

            330.778

            307.111

11

2

            332.831

            309.016

12

Tàu hút từ 150m3/h đến 300m3/h

1

            371.200

            344.640

13

1,1

            373.074

            346.380

14

1,2

            374.948

            348.120

15

1,3

            376.822

            349.859

16

1,4

            378.695

            351.599

17

1,5

            380.569

            353.339

18

1,6

            382.443

            355.079

19

1,7

            384.317

            356.818

20

1,8

            386.191

            358.558

21

1,9

            388.065

            360.298

22

2

            389.938

            362.038

23

Tàu hút trên 300m3/h, tàu cuốc dưới 300m3/h

1

            420.277

            390.205

24

1,1

            423.489

            393.188

25

1,2

            426.702

            396.170

26

1,3

            429.914

            399.153

27

1,4

            433.126

            402.135

28

1,5

            436.338

            405.118

29

1,6

            439.551

            408.100

30

1,7

            442.763

            411.083

31

1,8

            445.975

            414.065

32

1,9

            449.188

            417.048

33

2

            452.400

            420.030

III

Điện trưởng

 

 

1

Tàu hút trên 300m3/h, tàu cuốc dưới 300m3/h

1

            371.200

            344.640

2

1,1

            372.985

            346.297

3

1,2

            374.769

            347.954

4

1,3

            376.554

            349.611

5

1,4

            378.338

            351.268

6

1,5

            380.123

            352.925

7

1,6

            381.908

            354.582

8

1,7

            383.692

            356.238

9

1,8

            385.477

            357.895

10

1,9

            387.262

            359.552

11

2

            389.046

            361.209

IV

Máy 2, kỹ thuật viên cuốc 1, thuyền phó

 

1

Tàu hút dưới 150m3/h

1

            310.523

            288.305

2

1,1

            312.575

            290.210

3

1,2

            314.628

            292.116

4

1,3

            316.680

            294.021

5

1,4

            318.732

            295.926

6

1,5

            320.785

            297.832

7

1,6

            322.837

            299.737

8

1,7

            324.889

            301.643

9

1,8

            326.942

            303.548

10

1,9

            328.994

            305.454

11

2

            331.046

            307.359

12

Tàu hút từ 150m3/h đến 300m3/h

1

            364.954

            338.841

13

1,1

            366.828

            340.581

14

1,2

            368.702

            342.320

15

1,3

            370.575

            344.060

16

1,4

            372.449

            345.800

17

1,5

            374.323

            347.540

18

1,6

            376.197

            349.279

19

1,7

            378.071

            351.019

20

1,8

            379.945

            352.759

21

1,9

            381.818

            354.499

22

2

            383.692

            356.238

23

Tàu hút trên 300m3/h, tàu cuốc dưới 300m3/h

1

            417.600

            387.720

24

1,1

            419.742

            389.708

25

1,2

            421.883

            391.697

26

1,3

            424.025

            393.685

27

1,4

            426.166

            395.673

28

1,5

            428.308

            397.662

29

1,6

            430.449

            399.650

30

1,7

            432.591

            401.638

31

1,8

            434.732

            403.626

32

1,9

            436.874

            405.615

33

2

            439.015

            407.603

V

Kỹ thuật viên cuốc 2

 

1

Tàu hút dưới 150m3/h

1

            282.862

            262.622

2

1,1

            285.806

            265.356

3

1,2

            288.751

            268.090

4

1,3

            291.695

            270.824

5

1,4

            294.640

            273.558

6

1,5

            297.585

            276.292

7

1,6

            300.529

            279.026

8

1,7

            303.474

            281.760

9

1,8

            306.418

            284.494

10

1,9

            309.363

            287.228

11

2

            312.308

            289.962

12

Tàu hút từ 150m3/h đến 300m3/h

1

            332.831

            309.016

13

1,1

            334.437

            310.507

14

1,2

            336.043

            311.999

15

1,3

            337.649

            313.490

16

1,4

            339.255

            314.981

17

1,5

            340.862

            316.472

18

1,6

            342.468

            317.964

19

1,7

            344.074

            319.455

20

1,8

            345.680

            320.946

21

1,9

            347.286

            322.437

22

2

            348.892

            323.928

23

Tàu hút trên 300m3/h, tàu cuốc dưới 300m3/h

1

            389.938

            362.038

24

1,1

            392.705

            364.606

25

1,2

            395.471

            367.174

26

1,3

            398.237

            369.742

27

1,4

            401.003

            372.311

28

1,5

            403.769

            374.879

29

1,6

            406.535

            377.447

30

1,7

            409.302

            380.015

31

1,8

            412.068

            382.584

32

1,9

            414.834

            385.152

33

2

            417.600

            387.720

 

Bảng số 6: ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG THỢ LẶN
 

                                                              Đơn vị: đồng/ngày công

TT

Chức danh

Cấp bậc

Vùng II

Vùng III

 

Thợ lặn

 

 

 

1

 

1,0

266.800

247.710

2

 

1,1

269.388

250.113

3

 

1,2

271.975

252.515

4

 

1,3

274.563

254.918

5

 

1,4

277.151

257.320

6

 

1,5

279.738

259.723

7

 

1,6

282.326

262.125

8

 

1,7

284.914

264.528

9

 

1,8

287.502

266.930

10

 

1,9

290.089

269.333

11

 

2,0

292.677

271.735

12

 

2,1

296.603

275.381

13

 

2,2

300.529

279.026

14

 

2,3

304.455

282.671

15

 

2,4

308.382

286.316

16

 

2,5

312.308

289.962

17

 

2,6

316.234

293.607

18

 

2,7

320.160

297.252

19

 

2,8

324.086

300.897

20

 

2,9

328.012

304.542

21

 

3,0

331.938

308.188

22

 

3,1

335.775

311.750

23

 

3,2

339.612

315.312

24

 

3,3

343.449

318.875

25

 

3,4

347.286

322.437

26

 

3,5

351.123

326.000

27

 

3,6

354.960

329.562

28

 

3,7

358.797

333.124

29

 

3,8

362.634

336.687

30

 

3,9

366.471

340.249

31

 

4,0

370.308

343.812

 

Thợ lặn cấp I

 

 

 

1

 

1,0

416.708

386.892

2

 

1,1

422.062

391.862

3

 

1,2

427.415

396.833

4

 

1,3

432.769

401.804

5

 

1,4

438.123

406.775

6

 

1,5

443.477

411.745

7

 

1,6

448.831

416.716

8

 

1,7

454.185

421.687

9

 

1,8

459.538

426.658

10

 

1,9

464.892

431.628

11

 

2,0

470.246

436.599

 

Thợ lặn cấp II

 

 

 

1

 

1

513.077

476.365

Ghi chú: Đơn giá nhân công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc được phân thành 02 vùng:

- Vùng II gồm: Thành phố Vĩnh Yên, thành phố Phúc Yên, huyện Bình Xuyên và huyện Yên Lạc; Mức lương cơ sở đầu vào để xác định đơn giá nhân công xây dựng là: 2.320.000 đồng/tháng.

- Vùng III gồm: Các huyện còn lại của tỉnh Vĩnh Phúc; Mức lương cơ sở đầu vào để xác định đơn giá nhân công xây dựng là: 2.154.000 đồng/tháng.

Nguồn: Quyết định số 2111/QĐ-UBND
ngày 29/8/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc

 

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: