Giới thiệu chung

05/05/2020

VĂN PHÒNG UBND TỈNH 


Trụ sở
Số 38, Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên
Điện thoại: 0211.3861169; Fax: 0211.3861743;
Email: vpubnd@vinhphuc.gov.vn 

 

1.Chánh Văn phòng:  Bùi Hồng Đô

Điện thoại: 0211.3861.626

Email: dobh@vinhphuc.gov.vn 

- Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng UBND tỉnh; Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau:

- Chỉ đạo xây dựng Chương trình công tác của UBND tỉnh, của Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND tỉnh; duyệt phát hành các tờ trình xin ý kiến Tỉnh ủy, HĐND, các Bộ, ngành Trung ương và Chính phủ (nội dung do chuyên viên và Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phụ trách ngành, lĩnh vực đề xuất);

- Chỉ đạo, tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh các công việc liên quan thuộc ngành, lĩnh vực: Kế hoạch và Đầu tư (trừ công tác phát triển doanh nghiệp, cổ phần hóa doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư, đăng ký thành lập doanh nghiệp), Xây dựng, Nội vụ (trừ Tôn giáo), Cải cách hành chính; Nông nghiệp và PTNT; Ban quản lý Đầu tư XD công trình tỉnh, Ban quản lý Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; Ban quản lý Đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh; Ban quản lý Dự án nguồn vốn vay nước ngoài tỉnh; Các quỹ sử dụng ngân sách Nhà nước và các hội thuộc ngành, lĩnh vực theo dõi; Công tác Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn; Phát triển kinh tế tập thể, Liên minh Hợp tác xã; Chủ trương đầu tư các dự án đầu tư từ ngân sách nhà nước sau khi đảm bảo quy trình, sự cần thiết đầu tư từ Lãnh đạo Văn phòng phụ trách ngành, lĩnh vực;

 - Duyệt các báo cáo quý, 6 tháng, năm của UBND tỉnh; Chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao;

- Trực tiếp chỉ đạo công tác cán bộ, tài chính, văn thư, cải cách hành chính, quy chế dân chủ cơ quan, thi đua khen thưởng, kỷ luật, dân quân tự vệ của cơ quan Văn phòng UBND tỉnh;

 - Phụ trách các Phòng: Tổng hợp, Kinh tế, Công nghiệp - Xây dựng;

- Giữ mối liên hệ với Văn phòng Chính phủ, các cơ quan Trung ương và tỉnh bạn;

- Quan hệ phối hợp với các đơn vị: Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đế thực hiện nhiệm vụ.

- Theo dõi hoạt động của UBND thành phố Vĩnh Yên và UBND thành phố Phúc Yên.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Tiến Hạnh

Điện thoại: 0211.3843.039

Email: hanhnt@vinhphuc.gov.vn  

- Theo dõi chỉ đạo việc ghi chép Nghị quyết các phiên họp của UBND tỉnh, họp giao ban lãnh đạo UBND tỉnh, cuộc họp của Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND tỉnh;

- Chỉ đạo công tác tổng hợp, các báo cáo tháng, quý, 6 tháng, năm của UBND tỉnh;

- Chỉ đạo công tác tổng hợp giải quyết kiến nghị của cử tri, giám sát thực hiện ý kiến kiến nghị cử tri; chất vấn và kết quả giải quyết nội dung chẩt vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp HĐND tỉnh và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Chỉ đạo tham mưu cho UBND tỉnh các công việc thuộc ngành, lĩnh vực: Tài chính (trừ các dụ án có tính chất đầu tư từ ngân sách nhà nước), Thuế, Kho Bạc Nhà nước, Hải quan, Ngoại vụ, Xúc tiến đầu tư, Các Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, Công thương, Năng lượng, Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng, Thống kê, Kiểm soát thủ tục hành chính; Phát triển doanh nghiệp, công tác đổi mới, cổ phần hóa và sẳp xểp doanh nghiệp nhà nước; Xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh; Quyểt toán các dự án sử dụng ngân sách nhà nước; Quỹ đầu tư phát triển và bảo lãnh tín dụng, Các quỹ sử dụng ngân sách Nhà nước và các hội thuộc ngành, lĩnh vực theo dõi; Chủ trương đầu tư các dự án ngoài ngân sách nhà nước.

- Phụ trách các Phòng: Kiểm soát Thủ tục hành chính, Trung tâm Hành chính công, Trung tâm Tin học - Công báo;

- Quan hệ phối hợp với Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh để thực hiện nhiệm vụ.

- Theo dõi hoạt động của UBND huyện: Sông Lô, Lập Thạch, Tam Đảo;

- Kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc (theo Quyết định số 1068/QĐ-UBND ngày 4/5/2020 của UBND tỉnh)

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chánh Văn phòng, Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Phó Chánh Văn phòng: Lê Văn Thanh

Điện thoại: 0211.3720.159 

Email: thanhlv@vinhphuc.gov.vn 

- Chỉ đạo tham mưu cho UBND tỉnh các công việc thuộc các ngành, lĩnh vực: Giao thông - Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Thanh tra, Tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tổ cáo thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh, Công tác Bồi thường Giải phóng mặt bằng, thu hồi đât, giao đất, giá đất, lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai (trừ giá đất cụ thể) Công an, Quân sự, Tòa án, Thi hành án, Kiểm sát, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh; Các quỹ sử dụng ngân sách Nhà nước và các hội thuộc ngành, lĩnh vực theo dõi.

- Quan hệ phổi hợp với Ban Nội chính Tinh ủy, ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy để thực hiện nhiệm vụ;

- Phụ trách: Ban Tiếp công dân, Phòng Nội chính, Nông nghiệp - Tài nguyên; Theo dõi hoạt động của UBND huyện: Vĩnh Tường, Yên Lạc.

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chánh Vãn phòng, Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Nguồn: theo Quyết định số 62/QĐ-VP
ngày 02/3/2020 của VP UBND tỉnh

Các tin đã đưa ngày: