Giới thiệu chung

02/03/2021

VĂN PHÒNG UBND TỈNH 


Trụ sở
Số 38, Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên
Điện thoại: 0211.3861169; Fax: 0211.3861743;
Email: vpubnd@vinhphuc.gov.vn

1.Chánh Văn phòng:  Phan Thế Huy

Điện thoại: 0211.3861.626

a) Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng UBND tỉnh.

b) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác sau:

- Chỉ đạo xây dựng báo cáo định kỳ tuần, tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm, giai đoạn hoặc báo cáo đột xuất công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh.

- Chỉ đạo xây dựng Chương trình công tác của UBND tỉnh, của Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND tỉnh; duyệt lịch công tác tuần, lịch họp giao ban của Lãnh đạo UBND tỉnh, phiên họp UBND tỉnh.

- Chỉ đạo, tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh các công việc và phụ trách các ngành, lĩnh vực: Tổng hợp; Kế hoạch và Đầu tư (trừ phát triển doanh nghiệp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xúc tiến đầu tư); Xây dựng; Nội vụ (trừ tôn giáo, cải cách hành chính); Phát triển kinh tế tập thể.

- Chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Chủ tịch ƯBND tỉnh giao.

- Quan hệ phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh để thực hiện nhiệm vụ.

- Theo dõi các cơ quan, đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Nội vụ, Ban quản lý Đầu tư xây dựng công trình tỉnh, Ban quản lý Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, Ban quản lý Dự án nguồn vốn vay nước ngoài tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Các quỹ sử dụng ngân sách Nhà nước và các Hội thuộc ngành, lĩnh vực theo dõi, UBND thành phố Vĩnh Yên và UBND thành phố Phúc Yên.

- Phụ trách các Phòng: Tổng hợp, Kinh tế, Công nghiệp - Xây dựng.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác cán bộ, tài chính, quy chế dân chủ cơ quan, thi đua khen thưởng, kỷ luật, công tác tự vệ của cơ quan Văn phòng UBND tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Tiến Hạnh

Điện thoại: 0211.3843.039

Email: hanhnt@vinhphuc.gov.vn  

Giúp Chánh Văn phòng:

- Chỉ đạo xây dựng báo cáo định kỳ tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm, giai đoạn hoặc báo cáo đột xuất về kinh tế - xã hội của UBND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.

- Chỉ đạo, tham mưu cho UBND tỉnh các công việc và phụ trách các ngành, lĩnh vực: Tài chính Ngân sách (trừ các dự án có tính chất đầu tư từ ngân sách nhà nước); Phát triển Công nghiệp; Thương mại và Quản lý thị trường; Thống kê; Đối ngoại; Thông tin Truyền thông; Ngân hàng và Tín dụng; Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; Xúc tiến đầu tư; Phát triển doanh nghiệp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; Cải cách hành chính; Giá đất; Quyết toán các dự án hoàn thành sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

- Phụ trách Hệ thống thông tin một cửa điện tử, cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh.

- Quan hệ phối hợp với Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh để thực hiện nhiệm vụ.

- Theo dõi các cơ quan, đơn vị: Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc tỉnh, Chi cục Hải quan tỉnh, Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Cục Thống kê, Sở Thông tin và Truyền thông, Bưu điện tỉnh, Sở Ngoại vụ, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, các Ngân hàng Thương mại và Tổ chức Tín dụng trên địa bàn tỉnh, Các doanh nghiệp Viễn thông, kinh doanh Điện, kinh doanh Tài chính, cung cấp dịch vụ Bảo hiểm trên địa bàn tỉnh, Quỹ đầu tư phát triển và bảo lãnh tín dụng tỉnh, Các quỹ sử dụng ngân sách Nhà nước và các Hội thuộc ngành, lĩnh vực theo dõi, UBND huyện Sông Lô và UBND huyện Lập Thạch.

- Phụ trách các Phòng, Đơn vị: Phòng Kiểm soát Thủ tục hành chính, Trung tâm Phục vụ Hành chính công, Trung tâm Tin học - Công báo.

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Chánh Văn phòng.

3. Phó Chánh Văn phòng: Lê Văn Thanh

Điện thoại: 0211.3720.159 

Email: thanhlv@vinhphuc.gov.vn 

Giúp Chánh Văn phòng:

- Chỉ đạo, tham mưu cho UBND tỉnh các công việc và phụ trách các ngành, lĩnh vực: Giao thông - Vận tải; Tài nguyên và Môi trường (trừ giá đất); Giải phóng mặt bằng và phát triển quỹ đất; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Bổ trợ tư pháp; An ninh, Quốc phòng; Tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh.

- Quan hệ phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy, ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy để thực hiện nhiệm vụ.

- Theo dõi các cơ quan, đơn vị: Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất tỉnh, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh, Ban quản lý Đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, Các quỹ sử dụng ngân sách Nhà nước và các Hội thuộc ngành, lĩnh vực theo dõi, UBND huyện Vĩnh Tường và UBND huyện Yên Lạc.

- Phụ trách các Phòng, Ban: Phòng Nội chính, Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên, Ban Tiếp công dân.

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Chánh Văn phòng.

4. Phó Chánh Văn phòng: Đỗ Thị Thanh Hương

Điện thoại: 0211.3559128

Email: Huongdtt8@vinhphuc.gov.vn

Giúp Chánh Văn phòng:

- Chỉ đạo tham mưu cho UBND tỉnh các công việc thuộc các ngành, lĩnh vực: Giáo dục Đào tạo; Y tế; Bảo hiểm Xã hội; Văn hóa thể thao và du lịch; Khoa học và Công nghệ; Lao động Thương binh và Xã hội; Dân tộc; Nội vụ (lĩnh vực Tôn giáo); Công tác Mặt trận và hoạt động các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội thuộc UBND tỉnh; Báo chí, Xuất bản, Phát thanh Truyền hình.

- Chỉ đạo công tác tổng hợp giải quyết kiến nghị của cử tri; giám sát thực hiện ý kiến kiến nghị cử tri; chất vấn và kết quả giải quyết nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp HĐND tỉnh và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

- Quan hệ phối hợp giữa UBND tỉnh với các cơ quan: Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh và Vãn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh để thực hiện nhiệm vụ.

- Theo dõi các cơ quan, đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Văn hóa thể thao và du lịch, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các Tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh, Các quỹ sử dụng ngân sách Nhà nước và các Hội thuộc ngành, lĩnh vực theo dõi, UBND huyện Tam Dương, UBND huyện Tam Đảo và UBND huyện Bình Xuyên.

- Phụ trách các Phòng, Đơn vị: Phòng Khoa giáo - Văn xã, Phòng Hành chính - Quản trị, Nhà khách tỉnh.

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Chánh Văn phòng.

Nguồn: Quyết định số 46/QĐ-VP ngày 01/3/2021
của Văn phòng UBND tỉnh

Các tin đã đưa ngày: