Giới thiệu chung

08/10/2020

VĂN PHÒNG UBND TỈNH 


Trụ sở
Số 38, Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên
Điện thoại: 0211.3861169; Fax: 0211.3861743;
Email: vpubnd@vinhphuc.gov.vn 

 

1.Chánh Văn phòng:  Bùi Hồng Đô

Điện thoại: 0211.3861.626

Email: dobh@vinhphuc.gov.vn 

a) Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng UBND tỉnh.

b) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau:

 - Chỉ đạo xây dựng báo cáo tuần, tháng, quý, 6 tháng, 1 năm công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh.

 - Chỉ đạo xây dựng Chương trình công tác của UBND tỉnh, của Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND tỉnh; duyệt lịch họp giao ban của lãnh đạo UBND tỉnh, phiên họp UBND tỉnh.

 - Chỉ đạo, tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh các công việc liên quan thuộc sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư (trừ lĩnh vực phát triển doanh nghiệp, cổ phần hóa doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư); Xây dựng; Nội vụ (trừ Tôn giáo); Nông nghiệp và PTNT; Công tác Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn; Ban quản lý Đầu tư XD công trình tỉnh; Ban quản lý Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; Ban quản lý Đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh; Ban quản lý Dự án nguồn vốn vay nước ngoài tỉnh; Các quỹ sử dụng ngân sách Nhà nước và các hội thuộc ngành, lĩnh vực theo dõi; Phát triển kinh tế tập thể; Liên minh Hợp tác xã.

- Chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác cán bộ, tài chính, cải cách hành chính, quy chế dân chủ cơ quan, thi đua khen thưởng, kỷ luật, dân quân tự vệ của cơ quan Văn phòng UBND tỉnh.

- Phụ trách các Phòng: Tổng hợp, Kinh tế, Công nghiệp - Xây dựng, Hành chính - Quản trị.

- Giữ mối liên hệ với Văn phòng Chính phủ, các cơ quan Trung ương và tỉnh bạn.

- Quan hệ phối hợp với các đơn vị: Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh để thực hiện nhiệm vụ.

- Theo dõi hoạt động của UBND thành phố Vĩnh Yên và UBND thành phố Phúc Yên.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Tiến Hạnh

Điện thoại: 0211.3843.039

Email: hanhnt@vinhphuc.gov.vn  

- Chỉ đạo xây dựng báo cáo kinh tế - xã hội định kỳ tháng, quý, 6 tháng, 1 năm của UBND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.

- Chỉ đạo tham mưu cho UBND tỉnh các công việc thuộc các sở, ngành: Tài chính (trừ các dự án có tính chất đầu tư từ ngân sách nhà nước); Thuế; Kho Bạc Nhà nước; Hải quan; Ngoại vụ; Xúc tiến đầu tư; Các Khu công nghiệp, cụm công nghiệp; Công thương; Điện lực; Ngân hàng Nhà nước; Ngân hàng Chính sách xã hội; Ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng; Thống kê; Kiểm soát thủ tục hành chính; Công tác phát triển doanh nghiệp, cổ phần hóa doanh nghiệp; Xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh (do Sở Tài chính trình); Quyết toán các dự án sử dụng ngân sách nhà nước; Quỹ đầu tư phát triển và bảo lãnh tín dụng; Bưu điện; Thông tin truyền thông; Viễn thông; Các quỹ sử dụng ngân sách Nhà nước và các hội thuộc ngành, lĩnh vực theo dõi; Chủ trương đầu tư các dự án ngoài ngân sách nhà nước.

- Phụ trách theo dõi hoạt động cổng dịch vụ công trực tuyến và hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh.

- Phụ trách các Phòng: Kiểm soát Thủ tục hành chính, Trung tâm Phục vụ Hành chính công, Trung tâm Tin học - Công báo.

- Quan hệ phối hợp với Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh để thực hiện nhiệm vụ.

-Theo dõi hoạt động của UBND huyện: Sông Lô, Lập Thạch, Tam Đảo.

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chánh Văn phòng, Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Phó Chánh Văn phòng: Lê Văn Thanh

Điện thoại: 0211.3720.159 

Email: thanhlv@vinhphuc.gov.vn 

- Chỉ đạo tham mưu cho UBND tỉnh các công việc thuộc các Sở, ngành: Giao thông - Vận tải; Tài nguyên và Môi trường; Tư pháp; Thanh tra; Tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh; lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai (trừ giá đất cụ thể do Sở Tài chính trình); Ban Giải phóng mặt bằng và phát triển quỹ đất; Công an tỉnh; Quân sự; Tòa án nhân dân tỉnh; Cục Thi hành án; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh; các quỹ sử dụng ngân sách Nhà nước và các hội thuộc ngành, lĩnh vực theo dõi.

- Quan hệ phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy để thực hiện nhiệm vụ.

- Phụ trách: Ban Tiếp công dân, Phòng Nội chính, Nông nghiệp – Tài nguyên.

- Theo dõi hoạt động của UBND huyện: Vĩnh Tường, Yên Lạc.

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chánh Văn phòng, Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

4. Phó Chánh Văn phòng: Đỗ Thị Thanh Hương

Điện thoại: 0211.3559128

Email: Huongdtt8@vinhphuc.gov.vn

- Chỉ đạo tham mưu cho UBND tỉnh các công việc thuộc các sở, ngành, đoàn thể: Văn hóa thể thao và du lịch; Ủy ban MTTQ và các Đoàn thể; Các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội thuộc UBND tỉnh; Lao động Thương binh Xã hội; Giáo dục và Đào tạo; Bảo hiểm xã hội; Y tế; Báo chí; Phát thanh truyền hình; Dân tộc; Nội vụ (lĩnh vực Tôn giáo); Khoa học và Công nghệ; Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật; các quỹ sử dụng ngân sách Nhà nước và các hội thuộc ngành, lĩnh vực theo dõi.

- Chỉ đạo công tác tổng hợp giải quyết kiến nghị của cử tri; giám sát thực hiện ý kiến kiến nghị cử tri; chất vấn và kết quả giải quyết nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp HĐND tỉnh và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

- Quan hệ phối hợp giữa UBND tỉnh với các cơ quan: Trường Chính trị tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh để thực hiện nhiệm vụ.

- Phụ trách các Phòng: Khoa giáo - Văn xã, Nhà khách tỉnh.

- Theo dõi hoạt động của UBND huyện Tam Dương, Bình Xuyên.

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chánh Văn phòng, Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Nguồn: theo Quyết định số 559/QĐ-VP
ngày 06/10/2020 của Văn phòng UBND tỉnh

Các tin đã đưa ngày: