Giới thiệu chung

17/07/2020

CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VĨNH PHÚC  


 

Trụ sở
Trụ sở: Đường Phạm Văn Đồng, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên 
Điện thoại: (0211).3843.872 - Fax: (0211).3843.938 - Email:
nganhangcsxh@vinhphuc.gov.vn

LÃNH ĐẠO CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH

Phó Giám đốc phụ trách chi nhánh: Tạ Ngọc Thảo

- Lãnh đạo, điều hành và quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chi nhánh.

- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Tổ chức cán bộ, đào tạo, thi đua - khen thưởng, chiến lược phát triển và hiện đại hóa Ngân hàng; Kế hoạch-tín dụng toàn chi nhánh (bao gồm cả công tác tham mưu cho Cấp ủy, chính quyền địa phương; công tác phối hợp với các Hội đoàn thể và các Sở ban ngành tại địa phương; công tác ủy thác; công tác tổng hợp, báo cáo) và thông tin tuyên truyền.

- Thành viên và trực tiếp giúp việc cho Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Vĩnh Phúc.

- Trực tiếp làm Chủ tịch các Hội đồng: khoa học cơ sở; thi đua-khen thưởng; xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ; Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của chi nhánh; Chủ tịch một số Hội đồng và Trưởng một số Ban quan trọng khác.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, phụ trách Phòng Hành chính-Tổ chức;  Phòng Kế hoạch-Nghiệp vụ tín dụng; Phòng giao dịch các huyện: Vĩnh Tường, Tam Đảo và Bình Xuyên.

Phó Giám đốc Nguyễn Văn (Duy) Quý:

- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: kiểm tra nội bộ, công nghệ thông tin.

- Trực tiếp làm Chủ tịch một số Hội đồng, Trưởng một số Ban thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Theo dõi, chỉ đạo, phụ trách các đơn vị: Phòng Kiểm tra kiểm soát nội bộ, Phòng Tin học; Phòng giao dịch các huyện: Lập Thạch, Sông Lô và Tam Dương.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.

Phó Giám đốc Nguyễn Đức Hạnh:

- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực Kế toán, tài chính, ngân quỹ, thanh toán, hành chính, văn thư lưu trữ, xây dựng cơ bản, quản lý tài sản, tín dụng trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên.

- Làm nhiệm vụ Phó Giám đốc trực, thay mặt Phó Giám đốc phụ trách chỉ đạo giải quyết các công việc chung của chi nhánh và một số công việc thuộc lĩnh vực Phó Giám đốc phụ trách chi nhánh đang phụ trách phát sinh khi Phó Giám đốc phụ trách đi công tác hoặc vắng mặt đột xuất tại cơ quan trong ngày.

- Thành viên và trực tiếp giúp việc cho Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Vĩnh Yên.

- Trực tiếp làm Chủ tịch Hội đồng: tài chính, tiền lương; Chủ tịch một số Hội đồng, Trưởng một số Ban thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Theo dõi, chỉ đạo, phụ trách các đơn vị, bộ phận: Phòng Kế toán-Ngân quỹ, Bộ phận phụ trách địa bàn Thành phố Vĩnh Yên; Phòng giao dịch huyện Yên Lạc và thành phố Phúc Yên.

 

Các tin đã đưa ngày: