DANH MỤC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

 TỈNH VĨNH PHÚC

Xã : 137; Phường, thị trấn : 13

Trang 1 | Trang 2 | Trang 3 | Trang 4

Mã số

Tên đơn vị hành chính

Vùng địa lý

A

B

C

104

TỈNH VĨNH PHÚC

 

 

(có 1 thị xã và 6 huyện)

 

10401

Thị xã Vĩnh Yên

H. Trung du 

10403

Huyện Lập Thạch

H. Miền núi

10405

Huyện Tam Dương

H. Trung du

10406

Huyện Bình Xuyên

H. Trung du

10407

Huyện Vĩnh Tường

 H. Đồng bằng

10409

Huyện Yên Lạc

 H. Đồng bằng

10411

Huyện Mê Linh

 H. Trung du

 

10401

Thị xã Vĩnh Yên

 

 

(có 7 phường và 3 xã)

 

1040101

Phường Tích Sơn

P. Trung du

1040103

Phường Liên bảo

P. Trung du

1040104

Phường Hội Hợp

P. Trung du

1040105

Phường Đống Đa

P. Trung du

1040107

Phường Ngô Quyền

P. Trung du

1040108

Phường Đồng Tâm

P. Trung du

1040109

Thị trấn Tam Đảo

P. Trung du

1040111

Xã Định Trung

P. Trung du

1040113

Xã Khai Quang

P. Trung du

1040114

Xã Thanh Trù

P. Trung du