Dự thảo Quyết định về việc sửa đổi mức giá đối với một số dịch vụ tại Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 15/6/2017 về việc quy định giá một số dịch vụ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 về việc Bổ sung, sửa đổi mức giá đối với một số dịch vụ tại Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 15/6/2017 của UBND tỉnh

06/12/2019

Thời gian lấy ý kiến: bắt đầu từ ngày 06/12/2019 đến hết ngày 05/01/2020

Xem cỡ chữ Google