Trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp 22/09/2010

Đề nghị các bạn đóng góp ý kiến trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp.