Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật, gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.

- Bước 2: Cơ quan quản lý nhà nước về lao động lập sổ quản lý thỏa ước lao động tập thể.

- Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thỏa ước lao động tập thể, nếu phát hiện thỏa ước lao động tập thể có nội dung trái pháp luật hoặc ký kết không đúng thẩm quyền thì cơ quan quản lý nhà nước có văn bản yêu cầu Tòa án nhân dân tuyên bố thỏa ước lao động tập thể vô hiệu, đồng thời gửi cho hai bên ký kết thỏa ước lao động tập thể biết.

Cách thức thực hiện

Gửi qua hệ thống Bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc

Thành phần, số lượng hồ sơ

01 bản thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp.

Thời hạn giải quyết
Cơ quan thực hiện TTHC

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh

Đối tượng thực hiện

Người sử dụng lao động

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Công văn xác nhận việc nhận thỏa ước lao động tập thể hoặc công văn thông báo về việc thỏa ước lao động tập thể có nội dung trái pháp luật.

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Các quy định trong thỏa ước lao động tập thể không trái với pháp luật lao động hiện hành.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Bộ luật lao động năm 2012;

- Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động.