Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh nơi đăng ký kinh doanh.

- Bước 2: Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh cấp giấy xác nhận đã nhận hồ sơ đăng ký nội quy lao động cho người sử dụng lao động.

- Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, nếu phát hiện nội quy lao động có quy định trái pháp luật thì cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh có văn bản thông báo và hướng dẫn người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại nội quy lao động.

Cách thức thực hiện

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc

(Địa chỉ: Số 38 đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).

Thành phần, số lượng hồ sơ

01 bộ, gồm văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động; Các văn bản của người sử dụng lao động có quy định liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất; Biên bản góp ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở; Nội quy lao động.

Thời hạn giải quyết

Không

Cơ quan thực hiện TTHC

Ban Quản ký các Khu công nghiệp tỉnh

Đối tượng thực hiện

Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy xác nhận đã nhận hồ sơ đăng ký nội quy lao động.

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Không quy định

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Các quy định của nội quy lao động không trái với pháp luật lao động.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Bộ Luật lao động năm 2012;

- Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động.