Sign In
Document
Tên thủ tục
Mã thủ tục
Trình tự thực hiện:

Tổ chức, cá nhân khi vận chuyển động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật; sản phẩm động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm phải đăng ký kiểm dịch với Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp huyện được ủy quyền.

Cách thức thực hiện

Không quy định

Thành phần, số lượng hồ sơ

Không quy định

Thời hạn giải quyết

- Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được đăng ký kiểm dịch, cơ quan quản lý chuyên ngành thú y địa phương quyết định và thông báo cho chủ hàng về địa điểm và thời gian kiểm dịch.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi bắt đầu kiểm dịch, nếu đáp ứng yêu cầu kiểm dịch thì cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch; trường hợp kéo dài hơn 03 ngày làm việc hoặc không cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thì cơ quan quản lý chuyên ngành thú y địa phương thông báo, trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cơ quan thực hiện TTHC

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh (Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện, thành phố).

Đối tượng thực hiện

- Cá nhân, tổ chức

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận giấy chứng nhận kiểm dịch.

Phí, lệ phí

- Lệ phí: Không

- Phí: Theo Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính.

Tên mẫu đơn, tờ khai

Không quy định

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không quy định

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc hội. Có hiệu lực ngày 01/7/2016.

Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/ 2016 của Bộ Tài chính.

Hồ sơ đính kèm
   
           

Số lượt truy cập: 27,828