Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Thẻ đấu giá viên bị thu hồi khi người đó bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá theo quy định tại Điều 16 của Luật đấu giá tài sản.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Không quy định

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá.

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc

Đối tượng thực hiện

Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định thu hồi Thẻ đấu giá viên

Phí, lệ phí

Không quy định

Tên mẫu đơn, tờ khai

Không quy định

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không quy định

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật đấu giá tài sản.

- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản.