Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Trường hợp Văn phòng giám định tư pháp chấm dứt hoạt động do bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động thì trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày thu hồi Giấy đăng ký hoạt động, Sở Tư pháp có trách nhiệm thông báo bằng văn bản với Cơ quan thuế, Cơ quan thống kê, Cơ quan công an cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi Văn phòng giám định tư pháp đặt trụ sở .

Văn phòng giám định tư pháp có nghĩa vụ thanh toán các khoản nợ, làm thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động đã ký với người lao động và đăng báo Trung ương hoặc báo địa phương trong hai số liên tiếp về việc chấm dứt hoạt động; chuyển hồ sơ lưu trữ về việc thực hiện giám định tư pháp cho Sở Tư pháp, nơi đăng ký hoạt động.

Đối với yêu cầu giám định đã tiếp nhận mà chưa thực hiện thì Văn phòng giám định tư pháp phải trả lại hồ sơ, đối tượng giám định và khoản chi phí giám định đã thu của người trưng cầu, yêu cầu giám định.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp

Thành phần, số lượng hồ sơ

Không

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày thu hồi Giấy đăng ký hoạt động

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc

Đối tượng thực hiện

Văn phòng giám định tư pháp

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Văn phòng giám định tư pháp bị chấm dứt hoạt động.

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

Nghị định 85/2013/NĐ-CP ngày 27/9/2013  của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giám định tư pháp.