Sign In
Tên thủ tục
Mã thủ tục
Trình tự thực hiện:

Bước 1. UBND cấp xã nộp hồ sơ theo quy định tại Trung tâm hành chính công cấp huyện.

Trung tâm hành chính công tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, viết phiếu hẹn cho người nộp; Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện theo quy định.

Trung tâm hành chính công bàn giao hồ sơ cho Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện

Bước 2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của đối tượng và văn bản đề nghị của Chủ tịch UBND cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, trình Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định điều chỉnh hoặc thôi hưởng trợ cấp xã hội cho đối tượng.

Trường hợp đối tượng không đủ điều kiện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản trình của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định điều chỉnh hoặc thôi hưởng trợ cấp xã hội cho đối tượng.

Bước 4. Trả kết quả:

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện trả kết quả cho Trung tâm hành chính công cấp huyện.

Trung tâm hành chính công cấp huyện trả kết quả cho UBND cấp xã.

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

+ Thành phần hồ sơ gồm: Văn bản kiến nghị của đối tượng, người giám hộ của đối tượng hoặc tổ chức, cá nhân liên quan.

+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc, trong đó: Trung tâm hành chính công cấp huyện: 0,5 ngày; Phòng Lao động - TB&XH: 7 ngày; UBND cấp huyện: 2,5 ngày.

Cơ quan thực hiện TTHC

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện; UBND cấp huyện.

Đối tượng thực hiện

UBND cấp xã.

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định điều chỉnh hoặc thôi hưởng trợ cấp xã hội.

Phí, lệ phí

Không.

Tên mẫu đơn, tờ khai

Không.

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không.

Căn cứ pháp lý của TTHC

+ Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

+ Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Hồ sơ đính kèm
   
           

Số lượt truy cập: 1.321.918