Sign In
Tên thủ tục
Mã thủ tục
Trình tự thực hiện:

Bước 1. UBND cấp xã nộp hồ sơ theo quy định tại Trung tâm hành chính công cấp huyện.

Trung tâm hành chính công cấp huyện tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, viết phiếu hẹn cho người nộp; Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện theo quy định.

Trung tâm hành chính công cấp huyện bàn giao hồ sơ cho Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện

Bước 2. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội trình Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định thôi chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng tại nơi cư trú cũ và gửi văn bản kèm theo hồ sơ của đối tượng đến Chủ tịch UBND cấp xã nơi cư trú mới của đối tượng.

Bước 3. Kể từ ngày nhận được hồ sơ của đối tượng, Chủ tịch UBND cấp xã nơi cư trú mới của đối tượng xác nhận và chuyển hồ sơ của đối tượng đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện (nơi cư trú mới của đối tượng).

Cán bộ tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ theo quy định.

Trung tâm hành chính công bàn giao hồ sơ cho Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện.

Bước 4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của đối tượng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thẩm định, trình Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng kể từ tháng ngay sau tháng ghi trong quyết định thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng của Chủ tịch UBND cấp huyện nơi cư trú cũ của đối tượng.

Bước 5. Trả kết quả:

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện trả kết quả cho Trung tâm hành chính công cấp huyện.

Trung tâm hành chính công cấp huyện trả kết quả cho UBND cấp xã (nơi cư trú mới).

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

+ Thành phần hồ sơ gồm: Đơn đề nghị của đối tượng hoặc người giám hộ của đối tượng.

+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc, trong đó: Trung tâm hành chính công cấp huyện: 0,5 ngày; Phòng Lao động - TB&XH: 4,5 ngày.

Cơ quan thực hiện TTHC

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND cấp huyện.

Đối tượng thực hiện

UBND cấp xã

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng.

Phí, lệ phí

Không.

Tên mẫu đơn, tờ khai

Không.

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không.

Căn cứ pháp lý của TTHC

+ Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

+ Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Hồ sơ đính kèm
   
           

Số lượt truy cập: 1.322.042