Sign In
Document
Tên thủ tục
Mã thủ tục
Trình tự thực hiện:

Bước 1. UBND cấp xã nộp hồ sơ theo quy định đến Trung tâm hành chính công cấp huyện.

Trung tâm hành chính công cấp huyện tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, viết phiếu hẹn cho người nộp; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.

Trung tâm hành chính công cấp huyện bàn giao hồ sơ cho Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội.

Bước 2. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định hoặc có thông báo cho UBND cấp xã về lý do không được trợ cấp xã hội hoặc hỗ trợ kinh phí chăm sóc.

Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm xem xét và ký quyết định trợ cấp xã hội hoặc hỗ trợ kinh phí chăm sóc.

Bước 3. Trả kết quả:

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trả kết quả cho Trung tâm hành chính công cấp huyện;

Trung tâm hành chính công cấp huyện trả kết quả cho UBND cấp xã.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

Thành phần, số lượng hồ sơ

+ Thành phần hồ sơ bao gồm:

. Tờ khai thông tin hộ gia đình theo mẫu quy định;

. Bản sao Giấy xác nhận khuyết tật;

. Bản sao Sổ hộ khẩu;

. Tờ khai thông tin của người khuyết tật theo mẫu quy định của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đối với trường hợp người khuyết tật chưa được hưởng trợ cấp xã hội hoặc bản sao Quyết định hưởng trợ cấp xã hội của người khuyết tật đối với trường hợp người khuyết tật đang hưởng trợ cấp xã hội.

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.

Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc, trong đó: Trung tâm hành chính công cấp huyện: 0,5 ngày; Phòng Lao động - TB&XH: 7 ngày; UBND cấp huyện: 2,5 ngày.

Cơ quan thực hiện TTHC

UBND cấp huyện.

Đối tượng thực hiện

UBND cấp xã.

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật.

Phí, lệ phí

Không.

Tên mẫu đơn, tờ khai

Tờ khai thông tin của người khuyết tật (mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012 của Bộ Lao động- Thương binh và xã hội)

+ Tờ khai thông tin hộ gia đình của người khuyết tật (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư  số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội).

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không.

Căn cứ pháp lý của TTHC

+ Luật người khuyết tật ngày 17 tháng 6 năm 2010;

+ Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ Quy đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật

+ Thông tư  số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội).

 

Hồ sơ đính kèm
   
           

Số lượt truy cập: 17,301