Sign In
Document
Tên thủ tục
Mã thủ tục
Trình tự thực hiện:

Bước 1. UBND cấp xã nộp hồ sơ theo quy định đến Trung tâm hành chính công cấp huyện.

Trung tâm hành chính công cấp huyện tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, viết phiếu hẹn cho người nộp; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.

Trung tâm hành chính công cấp huyện bàn giao hồ sơ cho Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội.

Bước 2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn bản của Chủ tịch UBND cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm xem xét và trình Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định điều chỉnh hoặc thôi hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc.

Bước 3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm xem xét và ký quyết định điều chỉnh hoặc thôi hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc.

Bước 4. Trả kết quả:

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện trả kết quả cho Trung tâm hành chính công cấp huyện.

Trung tâm hành chính công cấp huyện trả kết quả cho UBND xã.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

+ Thành phần hồ sơ: Kết luận của Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội về việc thay đổi điều kiện hưởng trợ cấp xã hội.

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc, trong đó: Trung tâm hành chính công cấp huyện: 0,5 ngày; Phòng Lao động - TB&XH: 7 ngày; UBND cấp huyện: 2,5 ngày.

Cơ quan thực hiện TTHC

UBND cấp huyện.

Đối tượng thực hiện

UBND cấp xã.

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định hành chính.

Phí, lệ phí

Không.

Tên mẫu đơn, tờ khai

Không.

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không.

Căn cứ pháp lý của TTHC

+ Luật người khuyết tật ngày 17 tháng 6 năm 2010;

+ Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật.

+ Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 28/2012/NĐ-CP.

Hồ sơ đính kèm
   
           

Số lượt truy cập: 27,057