Sign In
Document
Tên thủ tục
Mã thủ tục
Trình tự thực hiện:

Bước 1. Người khuyết tật đang được hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc chuyển đi nơi khác làm đơn đề nghị thôi nhận trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc ở nơi cư trú cũ và đề nghị nhận trợ cấp ở nơi cư trú mới, gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện nơi cư trú cũ, nộp tại Trung tâm hành chính công cấp huyện.

Trung tâm hành chính công cấp huyện tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, viết phiếu hẹn cho người nộp; Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện theo quy định.

Trung tâm hành chính công cấp huyện bàn giao hồ sơ cho Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện.

Bước 2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm trình Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định thôi hưởng trợ cấp, hỗ trợ kinh phí chăm sóc và giấy giới thiệu đến UBND cấp huyện nơi cư trú mới của đối tượng, kèm theo hồ sơ đang hưởng trợ cấp của đối tượng.

Người khuyết tật nộp giấy giới thiệu và hồ sơ đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cư trú mới tại Trung tâm hành chính công cấp huyện.

Trung tâm hành chính công cấp huyện tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, viết phiếu hẹn cho người nộp; Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện theo quy định.

Trung tâm hành chính công bàn giao hồ sơ cho Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện.

Bước 3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và giấy giới thiệu, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cư trú mới có trách nhiệm xem xét và trình Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc theo mức tương ứng của địa phương.

Thời gian hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc tại nơi cư trú mới từ tháng tiếp theo của tháng thôi hưởng trợ cấp, hỗ trợ kinh phí chăm sóc ghi trong quyết định thôi hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc của Chủ tịch UBND cấp huyện nơi ở cũ của đối tượng.

Bước 4. Trả kết quả:

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cư trú mới trả kết quả cho Trung tâm hành chính công cấp huyện.

Trung tâm hành chính công cấp huyện trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp.

Thành phần, số lượng hồ sơ

+ Thành phần hồ sơ:

. Đơn đề nghị của người khuyết tật.

. Giấy giới thiệu của UBND cấp huyện.

. Quyết định thôi hưởng trợ cấp, hỗ trợ kinh phí chăm sóc ở nơi cư trú cũ.

. Hồ sơ đang hưởng trợ cấp, hỗ trợ kinh phí của người khuyết tật.

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc, trong đó: Trung tâm hành chính công cấp huyện: 0,5 ngày; Phòng Lao động - TB&XH: 5 ngày; UBND cấp huyện: 1,5 ngày.

Cơ quan thực hiện TTHC

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện; UBND cấp huyện.

Đối tượng thực hiện

Người khuyết tật, đại diện người khuyết tật.

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định hưởng trợ cấp, hỗ trợ kinh phí đối với người khuyết tật (ở nơi cư trú mới).

Phí, lệ phí

Không.

Tên mẫu đơn, tờ khai

Không.

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không.

Căn cứ pháp lý của TTHC

+ Luật Người khuyết tật ngày 17/6/2010;

+ Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật;

+ Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;

+ Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

+ Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn thực hiện Nghị định 136/2013/NĐ-CP.

Hồ sơ đính kèm
   
           

Số lượt truy cập: 27,314