Sign In
Document
Tên thủ tục
Mã thủ tục
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người sau cai nghiện thuộc một trong các trường hợp: Đang mắc bệnh hiểm nghèo có chứng nhận của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên; Bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối. Làm đơn đơn theo mẫu số 3 kèm theo Thông tư số 33/2010/TT-BLĐTBXH ngày 01/11/2010 gửi Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy.

Đối với người đã có quyết định nhưng chưa thực hiện quản lý sau cai tại Cơ sở, Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy tiếp nhận đơn và hồ sơ đề nghị miễn.

 Bước 2: Trong thời hạn 02 (hai) ngày, kể từ ngày nhận đơn, Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy làm văn bản gửi Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện nơi lập hồ sơ đưa đối tượng vào Cơ sở cai nghiện ma túy.

Bước 3: Trong thời hạn 03 (ba) ngày, kể từ ngày nhận văn bản của Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phải thẩm tra, làm văn bản trình Chủ tịch UBND cấp huyện.

Bước 4: Trong thời hạn 02 (hai) ngày, kể từ ngày nhận văn bản của Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND cấp huyện phải xem xét, quyết định việc miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại Cơ sở.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Cơ sở cai nghiện ma túy.

Thành phần, số lượng hồ sơ

+ Thành phần hồ sơ gồm: Đơn đề nghị hoãn, miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện.

+ Số lượng hồ sơ : 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc.

Cơ quan thực hiện TTHC

Cơ sở cai nghiện ma túy, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND cấp huyện.

Đối tượng thực hiện

Người sau cai nghiện.

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định miễn chấp hành áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện.

Phí, lệ phí

Không.

Tên mẫu đơn, tờ khai

Đơn đề nghị hoãn, miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện theo mẫu số 3 kèm theo Thông tư số 33/2010/TT-BLĐTBXH ngày 01/11/2010.

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Người sau cai nghiện thuộc một trong các trường hợp: Đang mắc bệnh hiểm nghèo có chứng nhận của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên; Bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối làm đơn gửi Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy.

Căn cứ pháp lý của TTHC

+ Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26/10/2009 quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy.

+ Thông tư số 33/2010/TT-BLĐTBXH ngày 01/11/2010 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26/10/2009 quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy về trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy.

Hồ sơ đính kèm
   
           

Số lượt truy cập: 27,600