Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1. Nộp hồ sơ:

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2. Kiểm tra hồ sơ:

Cơ quan chuyên môn xem xét tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định.

Bước 3. Thẩm định hồ sơ:

Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường, UBND cấp huyện xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường đơn giản bằng văn bản. Trường hợp chưa xác nhận phải có thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ: Trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

- Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Ba (03) bản Kế hoạch bảo vệ môi trường có chữ ký của chủ dự án ở phía dưới từng trang và ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu (nếu có) của đại diện có thẩm quyền của chủ dự án ở trang cuối cùng;

- Một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc tài liệu tương đương khác.

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký kế hoạch BVMT.

Trường hợp chưa xác nhận, UBND cấp huyện có thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho Chủ dự án. Sau khi hoàn thiện hồ sơ, Chủ dự án thực hiện lại quy trình từ bước 1 đến bước 3.

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền xác nhận: UBND cấp huyện

- Cơ quan thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện

Đối tượng thực hiện

Các dự án thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP và không thuộc Phụ lục 5.1 của Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường do UBND huyện cấp.

Phí, lệ phí

Không.

Tên mẫu đơn, tờ khai

Bản kế hoạch BVMT với trang bìa, trang phụ bìa và yêu cầu về nội dung thực hiện theo mẫu tại Phụ lục 5.6 của Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT.

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính Phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.