Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1. Nộp hồ sơ

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2. Kiểm tra hồ sơ

Cơ quan chuyên môn xem xét tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định.

Bước 3. Thẩm định hồ sơ

Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản, UBND cấp huyện xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản bằng văn bản. Trường hợp chưa xác nhận phải có thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ: Trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

- Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Một (01) văn bản đăng ký đề án đơn giản;

- Ba (03) bản đề án đơn giản.

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký đề án BVMT đơn giản.

Trường hợp chưa xác nhận, UBND cấp huyện có thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho Chủ dự án. Sau khi hoàn thiện hồ sơ, Chủ dự án thực hiện lại quy trình từ bước 1 đến bước 3.

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền xác nhận: UBND cấp huyện.

- Cơ quan thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Đối tượng thực hiện

Các đối tượng được quy định tại Phụ lục 1b ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy xác nhận đăng ký đề án BVMT đơn giản do UBND huyện cấp kèm theo quyển đề án BVMT đơn giản được UBND huyện xác nhận.

Phí, lệ phí

Không.

Tên mẫu đơn, tờ khai

- Văn bản đăng ký đề án đơn giản của chủ cơ sở (theo mẫu Phụ lục 13 Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT).

- Bản đề án BVMT đơn giản với trang bìa, phụ bìa, nội dung và cấu trúc thực hiện (theo quy định tại Phụ lục 14b Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT).

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính Phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản.