Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

- Trước khi thực hiện quyền của người sử dụng đất, người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công thuộc UBND cấp huyện để được cung cấp thông tin về thửa đất sẽ thực hiện quyền theo nhu cầu

- Thời gian nhận hồ sơ vào các ngày làm việc trong tuần

- Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ địa chính, cung cấp thông tin về thửa đất theo yêu cầu.

- Trường hợp nếu thông tin về thửa đất (số tờ, số thửa, diện tích thửa đất) có thay đổi so với giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất của người sử dụng đất thì đề nghị người sử dụng đất làm hồ sơ đăng ký biến động hoặc cấp đổi lại Giấy chứng nhận (nếu có nhu cầu) trước khi thực hiện quyền.

Cách thức thực hiện

Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

Thành phần, số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ bao gồm:

Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin hoặc đơn yêu cầu cung cấp thông tin

Số lượng hồ sơ: 1 bộ

Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

- Cơ quan được ủy quyền: không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp xã nơi có đất.

Đối tượng thực hiện

Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Văn bản cung cấp thông tin về thửa đất

Phí, lệ phí

* Ðối với việc khai thác, sử dụng, hồ sơ, tài liệu địa chính

- Ðối với hộ gia đình cá nhân ở các phường, thị trấn: 50.000 đồng/hồ sơ, tài liệu

- Ðối với hộ gia đình, cá nhân ở các xã: 25.000 đồng/hồ sơ, tài liệu

* Ðối với trường hợp chỉ khai thác 1 phần hồ sơ tài liệu địa chính (nhưng tối đa không vượt quá 300.000 đồng/hồ sơ, tài liệu)

- Ðối với hộ gia đình cá nhân ở các phường, thị trấn: 5000 đồng/tờ

- Ðối với hộ gia đình, cá nhân ở các xã: 2.500 đồng/tờ

Tên mẫu đơn, tờ khai

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

-  Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính;

- Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh.