Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

 

 

Đối tượng học bổ túc trung học cơ sở muốn chuyển trường cần có đơn xin chuyển trường. Được phép chuyển trường khi nơi xin chuyển đến đồng ý tiếp nhận.

Cách thức thực hiện

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên.

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn xin chuyển trường

+ Văn bản đồng ý của trường nơi xin chuyển đến;

- Số lượng hồ sơ: 01(bộ).

Thời hạn giải quyết

 không quy định.

Cơ quan thực hiện TTHC

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, trường học có lớp bổ túc THCS.

Đối tượng thực hiện

 Cá nhân.

 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

 Trung tâm giáo dục thường xuyên nơi xin chuyển đến đồng ý tiếp nhận.

Phí, lệ phí

Không.

 

Tên mẫu đơn, tờ khai

 Không.

Yêu cầu điều kiện thực hiện

 Không.

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

+ Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.