Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ. Nếu không hợp lệ, hướng dẫn một lần để tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ. Nếu hợp lệ, nhận và chuyển ngay cho phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng xem xét, giải quyết.

Bước 3: Sau khi nhận được hồ sơ từ Trung tâm Hành chính công, chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc phòng tiến hành kiểm tra hồ sơ, trường hợp cần bổ sung, có văn bản nêu rõ từng nội dung, gửi Trung tâm Hành chính công văn bản và hồ sơ để Trung tâm liên hệ với cá nhân, tổ chức hoàn thiện. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

Bước 4: Sau khi nhận được hồ sơ bổ sung từ tổ chức, cá nhân, phòng xem xét, cấp giấy chứng nhận và chuyển kết quả đến Trung tâm Hành chính công để trả cho tổ chức, cá nhân.

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

Trường hợp cấp lại Giấy phép do hết thời hạn hiệu lực: Hồ sơ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp lại đối với quy định tại khoản này áp dụng như quy định đối với trường hợp cấp mới.

Trường hợp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy:

   + Đơn đề nghị cấp lại.

   +  Bản gốc hoặc bản sao Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ.

Thời hạn giải quyết

 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

Cơ quan thực hiện TTHC

Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

Đối tượng thực hiện

 Tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ, hết thời hạn hiệu lực; Giấy phép bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy.

 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

 Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ (Cấp lại lần thứ…)

 

Phí, lệ phí

* Trường hợp cấp lại Giấy phép do hết thời hạn hiệu lực. Phí thẩm định:

- Đối với thành phố:

+ Tổ chức, Doanh nghiệp: 1.200.000 đồng/ 01 giấy phép/ lần thẩm định.

+ Hộ kinh doanh, cá nhân: 400.000 đồng/ 01 giấy phép/ lần thẩm định.

- Các huyện:

+ Tổ chức, Doanh nghiệp: 600.000 đồng/ 01 giấy phép/ lần thẩm định.

+ Hộ kinh doanh, cá nhân: 200.000 đồng/ 01 giấy phép/ lần thẩm định.

* Trường hợp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy. Lệ phí chưa quy định.

 Đơn đề nghị Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu

Tên mẫu đơn, tờ khai
Yêu cầu điều kiện thực hiện

1. Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.

3. Rượu tiêu dùng tại chỗ phải được cung cấp bởi thương nhân có Giấy phép sản xuất, phân phối, bán buôn hoặc bán lẻ rượu.

4. Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định.

5. Trường hợp thương nhân tự sản xuất rượu để bán tiêu dùng tại chỗ thì phải có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp hoặc Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo quy định tại Nghị định 105/2017/NĐ-CP.

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu;

Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá.