Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Trước khi giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện, chức sắc, chức việc, nhà tu hành gửi văn bản đề nghị đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

- Bước 2: Cán bộ tiếp nhận xem xét hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ đề nghị Người nộp hồ sơ bổ sung hoặc báo cáo Phòng Nội vụ thông báo qua mạng Internet hoặc văn bản cho tổ chức để hoàn chỉnh hồ sơ.

- Bước 3: Trong thời gian 0,5 ngày kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, công chức chuyển hồ sơ đến Phòng Nội vụ để giải quyết.

- Bước 4: Phòng Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Bước 5: Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ vào Tờ trình của Phòng Nội vụ chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký. Trường hợp từ chối đề nghị phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 6: Tổ chức nhận kết quả tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện; qua đường bưu điện hoặc thông qua dịch vụ công trực tuyến.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và có giấy hẹn trả kết quả. Nếu gửi qua đường bưu điện, ngày tiếp nhận hồ sơ được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a. Thành phần: Văn bản đề nghị (theo mẫu B35).

b. Số lượng: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

25 ngày kể từ ngày Trung tâm Hành chính công cấp huyện nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính: Phòng Nội vụ.

Đối tượng thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính: Phòng Nội vụ.

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Văn bản trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký.

Phí, lệ phí

Không có

Tên mẫu đơn, tờ khai

Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký (Mẫu B35, Phụ lục Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017).

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.