Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung gửi hồ sơ đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo qua mạng Internet hoặc văn bản cho người đại diện của nhóm để hoàn chỉnh hồ sơ.

- Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp xã trả lời bằng văn bản. Trường hợp từ chối đăng ký phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã; qua đường bưu điện hoặc thông qua dịch vụ công trực tuyến.

- Hồ sơ phải có xác nhận của UBND cấp xã và có giấy hẹn trả kết quả. Nếu gửi qua đường bưu điện, ngày tiếp nhận hồ sơ được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a. Thành phần: Văn bản đăng ký (theo mẫu B7).

b. Số lượng: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết

15 ngày kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp xã nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ.

Cơ quan thực hiện TTHC

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung.

Đối tượng thực hiện

Nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo trong địa bàn một xã.

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Văn bản trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung.

Phí, lệ phí

Không có

Tên mẫu đơn, tờ khai

Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung (Mẫu B7, Phụ lục Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017).

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Chậm nhất 10 ngày kể từ ngày được chấp thuận địa điểm mới, nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung phải chấm dứt sinh hoạt tôn giáo tại địa điểm cũ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Ủy ban nhân dân cấp xã.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.