Sign In
Document
Tên thủ tục
Mã thủ tục
Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung gửi hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung.

- Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét hồ sơ đăng ký, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo qua mạng Internet hoặc văn bản cho nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung để hoàn chỉnh hồ sơ.

- Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp xã trả lời bằng văn bản. Trường hợp từ chối đăng ký phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã  nơi có địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung; qua đường bưu điện hoặc thông qua dịch vụ công trực tuyến.

- Hồ sơ phải có xác nhận của UBND cấp xã nơi có địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung và có giấy hẹn trả kết quả. Nếu gửi qua đường bưu điện, ngày tiếp nhận hồ sơ được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a. Thành phần: Văn bản đăng ký (theo mẫu B6).

b. Số lượng: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết

15 ngày kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung nhận được văn bản đăng ký hợp lệ

Cơ quan thực hiện TTHC

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm

Đối tượng thực hiện

Nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung thay đổi người đại diện của nhóm.

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Văn bản trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung.

Phí, lệ phí

Không có

Tên mẫu đơn, tờ khai

Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung (Mẫu B6, Phụ lục Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017)

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

Hồ sơ đính kèm
   
           

Số lượt truy cập: 0