Sign In
Document
Tên thủ tục
Mã thủ tục
Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng có trách nhiệm gửi văn bản đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở tín ngưỡng.

- Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét văn bản đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng, trường hợp văn bản đăng ký bổ sung chưa đầy đủ, hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo qua mạng Internet hoặc văn bản cho cơ sở tín ngưỡng để hoàn chỉnh văn bản.

- Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp xã trả lời bằng văn bản. Trường hợp từ chối đăng ký phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện

- Nộp văn bản đăng ký bổ sung trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở tín ngưỡng; qua đường bưu điện hoặc thông qua dịch vụ công trực tuyến.

- Văn bản đăng ký bổ sung phải có xác nhận của UBND cấp xã nơi có cơ sở tín ngưỡng và có giấy hẹn trả kết quả. Nếu gửi qua đường bưu điện, ngày tiếp nhận văn bản được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a. Thành phần: Văn bản đăng ký (theo mẫu B1).

b. Số lượng: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết

15 ngày kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở tín ngưỡng nhận được văn bản đăng ký hợp lệ.

Cơ quan thực hiện TTHC

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở tín ngưỡng

Đối tượng thực hiện

Người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Văn bản trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc đăng ký hoạt động tín ngưỡng bổ sung

Phí, lệ phí

Không có

Tên mẫu đơn, tờ khai

Đăng ký hoạt động tín ngưỡng hằng năm hoặc hoạt động tín ngưỡng bổ sung (Mẫu B1, Phụ lục Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017)

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Chậm nhất 20 ngày trước ngày diễn ra hoạt động tín ngưỡng

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

Hồ sơ đính kèm
   
           

Số lượt truy cập: 0