Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh phải gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh và nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho Trung tâm Hành chính công cấp huyện nơi đã đăng ký, đồng thời thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

Thành phần, số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ:

- Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh;

- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Số lượng hồ sơ: 01 Bộ

Thời hạn giải quyết

Không có

Cơ quan thực hiện TTHC

Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Đối tượng thực hiện

Hộ kinh doanh

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Ghi nhận việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh.

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (Phụ lục III-5, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT).

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Khi chấm dứt hoạt động, hộ kinh doanh phải thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

- Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

- Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;