Sign In
Tên thủ tục
Mã thủ tục
Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chủ tịch UBND cấp xã gửi quyết định giao trẻ em cho cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế tới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bước 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ra quyết định chấm dứt việc chăm sóc thay thế trẻ em tại cơ sở trợ giúp xã hội.

Bước 3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gửi quyết định này đến UBND cấp xã để thực hiện giao, nhận trẻ em cho cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế.

 

Cách thức thực hiện

Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

+ Thành phần hồ sơ: Đơn đề nghị chấm dứt việc chăm sóc thay thế.

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận quyết định giao trẻ em cho cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế của Chủ tịch UBND cấp xã, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ra quyết định chấm dứt việc chăm sóc trẻ em tại cơ sở trợ giúp xã hội và gửi quyết định này đến UBND cấp xã để thực hiện giao, nhận trẻ em cho cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế.

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đối tượng thực hiện

 Cá nhân, đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em; Cơ sở trợ giúp xã hội.

 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

- Quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em và chuyển hình thức chăm sóc thay thế cho trẻ em.

- Quyết định của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em tại cơ sở trợ giúp xã hội.

Phí, lệ phí

không.

Tên mẫu đơn, tờ khai

không.

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Cá nhân, gia đình có mong muốn nhận chăm sóc thay thế

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật trẻ em năm 2016.

- Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em.

Hồ sơ đính kèm
   
           

Số lượt truy cập: 1.321.218