Sign In
Tên thủ tục
Mã thủ tục
Trình tự thực hiện:

Bước 1. Người giám hộ, gia đình hoặc gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng làm đơn đề nghị, gửi Giám đốc cơ sở trình bày rõ nguyện vọng đưa đối tượng về gia đình, cộng đồng.

Bước 2. Giám đốc cơ sở quyết định đưa đối tượng ra khỏi cơ sở và bàn giao đối tượng cho UBND cấp xã có thẩm quyền để tiếp tục hỗ trợ đối tượng hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống.

 

Cách thức thực hiện

Nộp đơn trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

+ Thành phần hồ sơ: Đơn đề nghị của người giám hộ, gia đình hoặc gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng.

+ Số lượng hồ sơ: 01 (một).

Thời hạn giải quyết

Không quy định

Cơ quan thực hiện TTHC

Người đứng đầu cơ sở

Đối tượng thực hiện

Người giám hộ, gia đình hoặc gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng.

 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định đưa đối tượng ra khỏi cơ sở.

Phí, lệ phí

 Không.

 

Tên mẫu đơn, tờ khai

 Không.

Yêu cầu điều kiện thực hiện

- Người giám hộ, gia đình ruột thịt hoặc gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng có đơn đề nghị;

- Đối tượng đủ 18 tuổi. Trường hợp từ 18 tuổi trở lên đang học các cấp học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học thì tiếp tục được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở cho đến khi tốt nghiệp văn bằng thứ nhất nhưng không quá 22 tuổi.

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

Thông tư số 55/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý và giáo dục người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn tại các cơ sở trợ giúp trẻ em.

Hồ sơ đính kèm
   
           

Số lượt truy cập: 1.321.232