Sign In
Tên thủ tục
Mã thủ tục
Trình tự thực hiện:

Bước 1. Đối tượng sử dụng dịch vụ hoặc người giám hộ, thân nhân hoặc gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng hoặc cha mẹ nuôi của đối tượng có đơn đề nghị gửi người đứng đầu cơ sở.

Bước 2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn, người đứng đầu cơ sở quyết định dừng trợ giúp xã hội.

Bước 3. Cơ sở lập biên bản bàn giao đối tượng về gia đình, cộng đồng có xác nhận của UBND cấp xã hoặc thanh lý hợp đồng dịch vụ trợ giúp xã hội.

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

+ Thành phần hồ sơ: Đơn đề nghị dừng trợ giúp xã hội (Mẫu số 13 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 103/2017/NĐ-CP).

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

 07 ngày làm việc.

Cơ quan thực hiện TTHC

Cơ sở trợ giúp xã hội.

Đối tượng thực hiện

Đối tượng sử dụng dịch vụ hoặc người giám hộ, thân nhân hoặc gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng hoặc cha mẹ nuôi của đối tượng.

 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định của người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội.

 

 

Phí, lệ phí

Không.

Tên mẫu đơn, tờ khai

Đơn đề nghị dừng trợ giúp xã hội (Mẫu số 13 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 103/2017/NĐ-CP).

Yêu cầu điều kiện thực hiện

- Người giám hộ, gia đình hoặc gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng có đơn đề nghị.

- Đối tượng được nhận làm con nuôi theo  quy định của pháp luật con nuôi.

- Đối tượng đủ 18 tuổi. Trường hợp từ 18 tuổi trở lên đang học các cấp học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học thì tiếp tục được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở cho đến khi tốt nghiệp văn bằng thứ nhất nhưng không quá 22 tuổi.

- Đối tượng đề nghị dừng hoạt động trợ giúp xã hội.

Căn cứ pháp lý của TTHC

Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội.

Hồ sơ đính kèm
   
           

Số lượt truy cập: 1.321.416