Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1. Định kỳ 6 tháng và hàng năm, doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động phải gửi Báo cáo đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc (Địa chỉ: Số 4, đường Hai Bà Trưng, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phú)  nơi doanh nghiệp cho thuê đặt trụ sở chính (đồng thời gửi về Vụ Pháp chế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), thời hạn trước ngày 20 tháng 6 và 20 tháng 12 hàng năm.

Bước 2. Công chức tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền.

 

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

+ Thành phần hồ sơ: Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động

+ Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

 Không quy định.

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc.

Đối tượng thực hiện

Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc hoạt động cho thuê lại lao động.

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Không quy định.

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BLĐTBXH đối với báo cáo định kỳ.

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Bộ luật Lao động ngày 18/6/2012;

- Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động;

- Thông tư số 32/2014/TT-BLĐTBXH ngày 01/12/2014 của Bộ Lao động-TB&XH hướng dẫn ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý hà nước về lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao.

- Thông tư số 01/2014/NĐ-CP ngày 08/01/2014 của Bộ Lao động-TB&XH quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động