Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân người lao động; hoặc cơ quan; hoặc người sử dụng lao động; hoặc tổ chức khác không đồng ý với kết luận của Hội đồng GĐYK thì làm đơn hoặc công văn khiếu nại gửi đến Hội đồng GĐYK đã ra quyết định.

Bước 2: Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại hoặc công văn khiếu nại, Hội đồng GĐYK có trách nhiệm giải quyết khiếu nại. Nếu cá nhân, cơ quan, tổ chức khiếu nại chưa đồng ý với giải quyết của Hội đồng GĐYK, chậm nhất 15 ngày làm việc, Hội đồng GĐYK bị khiếu nại hoàn chỉnh hồ sơ giám định theo quy định và gửi đến Hội đồng GĐYK cấp trên.

Bước 3: Trả kết quả cho người sử dụng lao động hoặc người lao động.

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a)  Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn khiếu nại về kết quả giám định của đương sự; hoặc đơn khiếu nại, tố cáo của cá nhân, cơ quan; hoặc công văn của người sử dụng lao động hoặc các tổ chức khác;

- Hồ sơ giám định do người sử dụng lao động hoặc cơ quan BHXH tỉnh đã gửi đến Hội đồng GĐYK;

- Hồ sơ giám định của Hội đồng GĐYK bị khiếu nại (bản sao);

- Biên bản Giám định Y khoa của Hội đồng GĐYK bị khiếu nại (bản sao); (Khi đến giám định, người lao động phải xuất trình bản gốc những giấy tờ quy định tại Khoản 3, Khoản 4 điều này để Hội đồng GĐYK đối chiếu.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp l

Cơ quan thực hiện TTHC

Hội đồng giám định Y khoa tỉnh.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân.

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Biên bản khám giám định.

Phí, lệ phí

Không.

Tên mẫu đơn, tờ khai

Không.

Yêu cầu điều kiện thực hiện

- Khám giám định khiếu nại (phúc quyết) là giám định lại mức suy giảm khả năng lao động cho các đối tượng quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Điều 2 của Thông tư 07/2010/TT-BYT ngày 5/4/2010 của Bộ Y tế khi có khiếu nại của người được giám định, hoặc có khiếu nại, tố cáo của cá nhân, cơ quan, tổ chức đối với quyết định của Hội đồng GĐYK.

- Đối với các trường hợp giám định khiếu nại, thời hạn giải quyết khiếu nại theo quy định hiện hành của pháp luật về khiếu nại.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014;

- Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc;

- Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc;

- Quyết định số 4690/QĐ-BYT, Ngày 04 tháng 11 năm 2015 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế trong lĩnh vực giám định y khoa.