Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1: Người người lao động hoặc thân nhân người lao động gửi hồ sơ xin giám định cho người sử dụng lao động hoặc Bảo hiểm xã hội tỉnh (BHXH).

Bước 2: Người sử dụng lao động hoặc BHXH tỉnh kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ, chậm nhất là trong thời gian 15 ngày làm việc, có trách nhiệm chuyển hồ sơ giám định đến Hội đồng GĐYK tỉnh. Nếu hồ sơ giám định không hợp lệ, người sử dụng lao động hoặc cơ quan BHXH cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho người lao động hoặc thân nhân người lao động.

Bước 3: Hội đồng giám định y khoa tiếp nhận hồ sơ:

- Nếu hồ sơ giám định hợp lệ, trong thời gian 30 ngày, Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh có trách nhiệm tiến hành khám giám định cho người lao động.

- Nếu hồ sơ giám định không hợp lệ, trong thời gian 15 ngày làm việc, Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho cá nhân, cơ quan, tổ chức yêu cầu giám định biết.

Bước 4: Trả kết quả cho người sử dụng lao động hoặc người lao động.

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động hoặc của BHXH cấp tnh (đối với người lao động đang bảo lưu thời gian đóng BHXH) - Mẫu Phụ lục số 1.

Giấy đề nghị giám định - Mẫu Phụ lục số 2.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện TTHC

Hội đng giám định Y khoa tỉnh.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Biên bản khám giám định.

Phí, lệ phí

Không.

Tên mẫu đơn, tờ khai

- Phụ lục 1: Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động hoặc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố.

- Phụ lục 2: Giy đề nghị giám định.

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Thân nhân của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc: Bao gồm thân nhân của người lao động quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 2 Thông tư 07/2010/TT-BYT; Thân nhân của người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội bt buộc từ đủ mười lăm năm trở lên nhưng chưa hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần mà bị chết; Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng mà bị chết; Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61 % trở lên mà bị chết; Người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Khoản 2, Điều 67 Luật Bảo hiểm xã hội 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Bảo him xã hội s 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014;

- Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc;

- Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc;

- Quyết định số 4690/QĐ-BYT, Ngày 04 tháng 11 năm 2015 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế trong lĩnh vực giám định y khoa.