Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1: Cơ quan chủ quản (cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức, công ty nhà nước thuộc địa phương quản lý) thực hiện gửi hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận của Sở Tài chính (chủ tài khoản tạm giữ ) tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

Bước 2: Sở Tài chính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định việc chi tiền từ tài khoản tạm giữ hoặc phân cấp theo thẩm quyền quyết định; lập Ủy nhiệm chi để chuyển tiền từ tài khoản tạm giữ vào tài khoản tiếp nhận tiền thanh toán.

Bước 3: Kho bạc nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện thanh toán theo quy định.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp

Thành phần, số lượng hồ sơ

Thành phần:

- Văn bản đề nghị của Sở, ngành (đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức thuộc địa phương quản lý). Trong đó nêu rõ thông tin về tài khoản tiếp nhận thanh toán (Bản chính).

- Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương (nơi có cơ sở nhà đất) phê duyệt chi phí hỗ trợ di dời (Bản chính).

- Các giấy tờ cần thiết khác (nếu có). (Bản sao).

Số lượng: 01 bộ hồ sơ.

Thời hạn giải quyết

15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó: 0,5 ngày tại Trung tâm Hành chính công; 10,5 ngày tại Sở Tài chính; 4 ngày tại UBND tỉnh.

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Tài chính.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân.

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định hành chính.

Phí, lệ phí

Không.

Tên mẫu đơn, tờ khai

Không.

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không.

Căn cứ pháp lý của TTHC

Luật quản lý tài sản công và các văn bản hướng dẫn thi hành luật