Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Đối với cơ sở quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP và phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy, trước khi đưa vào hoạt động, người đứng đầu cơ sở, chủ phương tiện giao thông cơ giới phải có văn bản thông báo với cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy về việc bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy. Cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới thuộc đối tượng phải thông báo theo quy định khi cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng thì trước khi đưa vào hoạt động, người đứng đầu cơ sở, chủ phương tiện giao thông cơ giới phải có văn bản thông báo như lần đầu với cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy.

- Bước 2: Phòng Hướng dẫn chỉ đạo về Phòng cháy hoặc các Phòng Cảnh sát PCCC số 1, 2, 3, 4 thuộc Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh Vĩnh Phúc nhận văn bản thông báo và vào sổ theo dõi, quản lý.

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy hoặc qua bưu điện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

+ Văn bản thông báo về việc đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy (mẫu số PC06);

+ Giấy tờ, tài liệu chứng minh việc đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy quy định tại khoản 1, Điều 7 và khoản 1, Điều 10 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP.

Số lượng: 01 bộ hồ sơ.

Thời hạn giải quyết

Giải quyết ngay khi nhận được hồ sơ.

Cơ quan thực hiện TTHC

Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Vĩnh Phúc.

Đối tượng thực hiện

Chủ phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và người đứng đầu cơ sở thuộc Phụ lục III - ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ.

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Các cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới được quản lý về phòng cháy, chữa cháy.

Phí, lệ phí

Không.

Tên mẫu đơn, tờ khai

Văn bản thông báo về việc bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy (mẫu số PC06 ban hành kèm theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA).

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013;

- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

- Thông tư số 66/2014/TT-BCA, ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ.