Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Hướng dẫn chỉ đạo về Phòng cháy hoặc các Phòng Cảnh sát PCCC số 1, 2, 3, 4 thuộc Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh Vĩnh Phúc. Trường hợp ủy quyền cho một cá nhân, đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì viết phiếu biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ; 

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ và thiếu thành phần thì trả lại và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh.

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày tết, lễ).

- Bước  3: Căn cứ theo ngày hẹn trên phiếu  biên  nhận hồ sơ, cá nhân, tổ chức đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại các đơn vị nộp hồ sơ đề nghị cấp phép thuộc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh (tại bước 2).

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Gồm 01 văn bản đề nghị phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở, kèm theo 02 phương án chữa cháy của cơ sở đã được người có trách nhiệm tổ chức xây dựng phương án duyệt, ký tên, đóng dấu.

- 01 bộ hồ sơ.

Thời hạn giải quyết

Chưa quy định cụ thể.

Cơ quan thực hiện TTHC

Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Vĩnh Phúc.

Đối tượng thực hiện

Người đứng đầu cơ sở quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP.

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Phương án chữa cháy của cơ sở đã được phê duyệt.

Phí, lệ phí

Không.

Tên mẫu đơn, tờ khai

Mẫu phương án chữa cháy của cơ sở (mẫu số PC11 ban hành kèm theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA).

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013;

- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

- Thông tư số 66/2014/TT-BCA, ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ.