Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức (doanh nghiệp, hợp tác xã) chuẩn bị hồ sơ đề nghị đăng ký khai thác tuyến theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Tổ chức (doanh nghiệp, hợp tác xã) nộp hồ sơ trực tiếp hoặc thư điện tử, bằng fax, bằng hình thức phù hợp khác đến Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái thuộc Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc (Số 9 đường Mê Linh - Phường Liên Bảo - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc) nơi tổ chức (doanh nghiệp, hợp tác xã) đặt trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh của tổ chức (doanh nghiệp, hợp tác xã).

+ Thời gian nhận hồ sơ: Giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, Tết).

- Bước 3: Công chức tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết:

+ Sở Giao thông vận tải công bố công khai trên Trang Thông tin điện tử của Sở các thông tin về: tên doanh nghiệp, hợp tác xã, tuyến, giờ xe chạy và thời điểm doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Sở Giao thông vận tải kiểm tra hồ sơ và trong thời hạn 02 ngày làm việc tiếp theo sẽ công bố công khai trên Trang Thông tin điện tử của Sở việc doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký khai thác tuyến thành công hoặc không thành công.

Trường hợp đăng ký khai thác tuyến không thành công, Sở Giao thông vận tải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp, hợp tác xã và nêu rõ lý do. Các thông tin liên quan đến đăng ký khai thác tuyếnđược Sở Giao thông vận tải nơi tiếp nhận hồ sơ gửi cho Sở Giao thông vận tải đầu tuyến bên kia biết để đồng thời công bố trên Trang Thông tin điện tử.

- Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

- Bước 5: Tổ chức (doanh nghiệp, hợp tác xã) nhận kết quả tại Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái thuộc Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái thuộc Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc hoặc thư điện tử, bằng fax, bằng hình thức phù hợp khác.

Thành phần, số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy đăng ký khai thác tuyến (theo mẫu quy định);

- Phương án khai thác tuyến vận tải hành khách bằng xe ô tô (theo mẫu quy định);

- Giấy đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải trên tuyến cố định (theo mẫu quy định).

Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Sở Giao thông vận tải phải kiểm tra hồ sơ và trong thời hạn 02 ngày làm việc tiếp theo phải công bố công khai trên Trang Thông tin điện tử của Sở việc tổ chức (doanh nghiệp, hợp tác xã) đăng ký khai thác tuyến thành công hoặc không thành công. Trường hợp đăng ký khai thác tuyến không thành công, Sở Giao thông vận tải phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức (doanh nghiệp, hợp tác xã) và nêu rõ lý do. Các thông tin liên quan đến đăng ký khai thác tuyến phải được Sở Giao thông vận tải nơi tiếp nhận hồ sơ gửi cho Sở Giao thông vận tải đầu tuyến bên kia biết để đồng thời công bố trên Trang Thông tin điện tử.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của tổ chức (doanh nghiệp, hợp tác xã) đăng ký đầu tiên mà có từ 02 tổ chức (doanh nghiệp, hợp tác xã) trở lên (tính cho cả hai đầu tuyến) đăng ký khai thác trùng tuyến và giờ xe chạy thì trong thời hạn 02 ngày làm việc tiếp theo, Sở Giao thông vận tải hai đầu tuyến phải công bố công khai trên Trang Thông tin điện tử và thông báo bằng văn bản cho tổ chức (doanh nghiệp, hợp tác xã) biết việc tổ chức lựa chọn tổ chức (doanh nghiệp, hợp tác xã) khai thác tuyến theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc.

- Cơ quan phối hợp: Sở Giao thông vận tải đầu tuyến bên kia (nếu có).

Đối tượng thực hiện

- Tổ chức (doanh nghiệp, hợp tác xã).

Kết quả của việc thực hiện TTHC

- Văn bản đăng ký khai thác tuyến thành công được công bố.

Phí, lệ phí

Không.

Tên mẫu đơn, tờ khai

- Giấy đăng ký khai thác tuyến (Phụ lục 2a-Thông tư số 60/2015/ TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải);

- Phương án khai thác tuyến vận tải hành khách bằng xe ô tô (Phụ lục 15-Thông tư số 63/2014/ TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải);

- Giấy đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải trên tuyến cố định (Phụ lục 7-Thông tư số 63/2014/ TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải);

Yêu cầu điều kiện thực hiện

- Tổ chức (Doanh nghiệp, hợp tác xã) có Giấy phép kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô được lựa chọn đăng ký khai thác tuyến theo quy hoạch mạng lưới tuyến.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Giao thông đường bộ  ngày 13/11/ 2008;

- Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

- Thông tư số 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi một số điều của Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT quy định về tổ chức quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.