Sign In
Tên thủ tục
Mã thủ tục
Trình tự thực hiện:

- Doanh nghiệp tham gia giải thưởng chất lượng quốc gia nộp hồ sơ tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc [Địa chỉ: Đường Trường Chinh, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc].

- Quá trình xem xét, đánh giá hồ sơ doanh nghiệp tham dự giải thưởng chất lượng quốc gia được tiến hành ở 2 cấp:

+ Cấp Hội đồng sơ tuyển tỉnh.

+ Cấp Hội đồng quốc gia.

- Xem xét, đánh giá tại Hội đồng sơ tuyển: Được tiến hành theo 2 vòng.

+ Vòng 1: Đánh giá trên hồ sơ. Các chuyên gia đánh giá do Hội đồng sơ tuyển cử ra tiến hành đánh giá hồ sơ tham dự giải của doanh nghiệp. Hội đồng sơ tuyển tiến hành xem xét trên cơ sở đồng thuận ý kiến đánh giá của các chuyên gia và chọn các doanh nghiệp được đưa ra đánh giá tại chỗ.

+ Vòng 2: Đánh giá tại chỗ. Hội đồng sơ tuyển cử đại diện và chuyên gia trực tiếp đến doanh nghiệp được chọn ra ở vòng 1 để xem xét đánh giá tại chỗ. Căn cứ báo cáo đánh giá thống nhất của nhóm chuyên gia và kết quả đánh giá tại chỗ, Hội đồng xem xét, quyết định các doanh nghiệp được đề nghị tặng giải thưởng chất lượng quốc gia.

- Thư ký Hội đồng sơ tuyển (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) gửi Hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia về Hội đồng quốc gia (thông qua Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng).

- Xem xét, đánh giá tại Hội đồng quốc gia:

Hội đồng quốc gia cử nhóm chuyên gia xem xét và thẩm định hồ sơ của các doanh nghiệp tham dự được Hội đồng sơ tuyển đề xuất trao giải và các hồ sơ liên quan của Hội đồng sơ tuyển. Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng quốc gia cử đoàn đánh giá tiến hành đánh giá, thẩm định tại chỗ đối với doanh nghiệp để bổ sung các thông tin làm cơ sở cho việc xét chọn và trao giải.

Hội đồng quốc gia phối hợp với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện trao giải và lập hồ sơ trình Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, đề nghị Thủ tướng Chính phủ trao tặng giải thưởng chất lượng quốc gia.

- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phối hợp với Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị trao tặng giải thưởng chất lượng quốc gia cho các doanh nghiệp đủ điều kiện trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01 tháng 11 hằng năm.

- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm thông báo kết quả xét thưởng cho Hội đồng sơ tuyển và các doanh nghiệp đạt giải sau khi có quyết định trao giải của Thủ tướng Chính phủ.

- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức lễ trao giải cho các doanh nghiệp đạt giải thưởng chất lượng quốc gia vào tháng 12 hằng năm sau khi có quyết định trao giải của Thủ tướng Chính phủ.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Hội đồng sơ tuyển tỉnh (thông qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Vĩnh Phúc).

Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

1. Bản đăng ký tham dự giải thưởng chất lượng quốc gia.

2. Báo cáo giới thiệu chung về doanh nghiệp.

3. Báo cáo tự đánh giá theo bảy tiêu chí của giải thưởng chất lượng quốc gia.

4. Tài liệu chứng minh về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến (bản sao chứng chỉ hoặc tài liệu liên quan).

5. Tài liệu chứng minh về sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa chính với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (bản sao).

6. Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường được phê duyệt và các kết quả quan trắc hằng năm theo quy định của pháp luật trong 03 năm gần nhất (bản sao).

7. Xác nhận kết quả thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước và thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động hằng năm trong 03 năm gần nhất (bản chính hoặc bản sao).

8. Các tài liệu chứng minh khác về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong 3 năm gần nhất, nếu có (bản sao).

- Số lượng: 05 bộ.

* Hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia do Thư ký Hội đồng sơ tuyển gửi về Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng:

+ Hồ sơ tham dự của doanh nghiệp (như trên).

+ Kết quả xem xét đánh giá của Hội đồng sơ tuyển đối với từng doanh nghiệp (báo cáo đánh giá thống nhất, bảng điểm tổng hợp, biên bản đánh giá tại chỗ, biên bản họp của Hội đồng sơ tuyển).

+ Văn bản đề nghị của Hội đồng sơ tuyển kèm theo danh sách các doanh nghiệp được đề xuất trao giải.

- Số lượng: 05 bản in và 01 đĩa CD.

Thời hạn giải quyết

- Doanh nghiệp đăng ký tham dự trước ngày 01 tháng 5 hằng năm.

- Doanh nghiệp nộp hồ sơ tham dự trước ngày 01 tháng 7 hằng năm.

- Hội đồng sơ tuyển nộp hồ sơ cho Hội đồng quốc gia trước ngày 15 tháng 8 hằng năm.

- Hội đồng quốc gia đề nghị danh sách doanh nghiệp đủ điều kiện trao giải và lập hồ sơ trình Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, đề nghị Thủ tướng Chính phủ trao tặng giải thưởng chất lượng quốc gia trước ngày 15 tháng 10 hằng năm.

- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hoàn chỉnh hồ sơ để trình Thủ tướng Chính phủ trao tặng giải thưởng chất lượng quốc gia trước ngày 01 tháng 11 hằng năm.

- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức Lễ trao giải cho doanh nghiệp đạt giải vào tháng 12 hằng năm.

Cơ quan thực hiện TTHC

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ  Vĩnh Phúc.

- Hội đồng sơ tuyển.

- Hội đồng quốc gia.

- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

- Bộ Khoa học và Công nghệ.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, doanh nghiệp tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia                                       

Kết quả của việc thực hiện TTHC

- Quyết định trao giải của Thủ tướng Chính phủ:

- Cúp và Giấy chứng nhận.

Phí, lệ phí

Không.

Tên mẫu đơn, tờ khai

Bản đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (Mẫu Phụ lục: 01 kèm theo).

Yêu cầu điều kiện thực hiện

- Tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia là các tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân đã hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ liên tục tại Việt Nam và không vi phạm các quy định của pháp luật trong thời gian ít nhất 36 tháng, tính đến ngày 01 tháng 5 của năm tham dự.

- Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp đã đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia, nếu đáp ứng điều kiện trên đây thì sau 03 năm kể từ năm được Thủ tướng Chính phủ tặng Giải Vàng Chất lượng Quốc gia tiếp tục được tham dự lại Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.

- Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp đã đạt Giải Bạc Chất lượng Quốc gia, nếu đáp ứng điều kiện nêu trên thì được tiếp tục tham dự lại Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21/11/2007.

- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

- Thông tư số 17/2011/TT-BKHCN ngày 30/6/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.

Hồ sơ đính kèm
   
           

Số lượt truy cập: 1.321.474