Sign In
Tên thủ tục
Mã thủ tục
Trình tự thực hiện:
Bước 1Tiếp nhận hồ sơ
Tổ chức đề nghị chứng nhận, chứng nhận lại đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng trên nhãn của hàng đóng gói sẵn chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Nộp hồ sơ tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc [Địa chỉ: Đường Trường Chinh, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc].
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ).
Bước 2Xử lý hồ sơ
Phòng Quản lý Đo lường phân công cán bộ, chuyên viên tiếp nhận, xử lý hồ sơ. Cán bộ được giao xử lý hồ sơ xem xét tính hợp lệ của hồ sơ.
- Nếu hồ sơ chưa đúng quy định, Chi cục thông báo cho tổ chức đề nghị hoàn thiện hồ sơ theo quy định (bằng văn bản, điện thoại, e mail..).
- Trường hợp phù hợp và hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Chi cục sẽ ra quyết định thành lập đoàn đánh giá tại cơ sở.
Bước 3: Đoàn đánh giá tại cơ sở thực hiện đánh giá tại cơ sở và báo cáo kết quả đánh giá về Chi cục.
Bước 4: Chi cục xem xét kết quả đánh giá.
- Nếu kết quả đánh giá tại cơ sở không đạt yêu cầu quy định, Chi cục thông báo bằng văn bản cho tổ chức đề nghị.
- Nếu kết quả đánh giá tại cơ sở đạt yêu cầu quy định, Chi cục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn.
Bước 5: Trả kết quả: Trả kết quả trực tiếp tại trụ sở Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hoặc theo đường bưu điện.
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng  hoặc qua đường bưu điện. 

Thành phần, số lượng hồ sơ

 - Thành phần hồ sơ:

+ Đề nghị chứng nhận đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn.
+ Bản sao (có xác nhận sao y bản chính của cơ sở sản xuất) quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.
+ Văn bản của người đứng đầu cơ sở quy định các biện pháp kiểm soát về đo lường để bảo đảm yêu cầu kỹ thuật đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn.
+ Hồ sơ kết quả kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo, hồ sơ đánh giá kỹ thuật đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn, hồ sơ kết quả thực hiện các biện pháp kiểm soát về đo lường khác theo quy định.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết

 - Thời hạn kiểm tra và trả lời về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ: 05 ngày làm việc.

- Thời hạn hủy bỏ xử lý hồ sơ sau khi tổ chức đề nghị không bổ sung hồ sơ đầy đủ theo quy định kể từ ngày thông báo: 90 ngày
- Thời hạn ra quyết định thành lập đoàn đánh giá tại cơ sở: 30 ngày làm việc.
- Thời hạn giải quyết sau khi hồ sơ hợp lệ, đầy đủ: 15 ngày làm việc.
Cơ quan thực hiện TTHC

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

Đối tượng thực hiện

 Tổ chức đề nghị chứng nhận đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng trên nhãn của hàng đóng gói sẵn.

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng trên nhãn của hàng đóng gói sẵn.

Phí, lệ phí

 Không.

Tên mẫu đơn, tờ khai

Đề nghị chứng nhận đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng trên nhãn của hàng đóng gói sẵn (Mẫu 2.ĐNCN kèm theo). 

Yêu cầu điều kiện thực hiện
Tổ chức đáp ứng các điều kiện sau đây được chứng nhận đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng trên nhãn của hàng đóng gói sẵn:
* Đối với tổ chức sản xuất:
- Được thành lập theo quy định của pháp luật.
- Có đủ cơ sở vật chất kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu sau đây:
+ Có đủ phương tiện định lượng hàng đóng gói sẵn (đối với cơ sở sản xuất hàng đóng gói sẵn), phương tiện đo để tự đánh giá sự phù hợp về lượng của hàng đóng gói sẵn (đối với cơ sở thực hiện tự đánh giá sự phù hợp về lượng của hàng đóng gói sẵn); các phương tiện đo được định kỳ kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định;
+ Có mặt bằng làm việc, điều kiện môi trường và điều kiện khác theo yêu cầu quy định.
- Có đủ nhân viên kỹ thuật thực hiện các biện pháp kiểm soát về đo lường quy định.
- Ban hành và thực hiện các biện pháp kiểm soát về đo lường đối với phương tiện đo, phương tiện định lượng, việc thực hiện phép đo (sau đây viết tắt là biện pháp kiểm soát về đo lường) để bảo đảm yêu cầu kỹ thuật đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn.
- Lưu giữ đầy đủ hồ sơ kết quả kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo, hồ sơ đánh giá kỹ thuật đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn (do cơ sở tự đánh giá hoặc do cơ quan chứng nhận theo quy định được cơ sở thuê thực hiện).
* Đối với tổ chức nhập khẩu:
- Phải thể hiện dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn nhóm 2.

- Ban hành và thực hiện các biện pháp kiểm soát về đo lường để bảo đảm yêu cầu kỹ thuật đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn. 

Căn cứ pháp lý của TTHC
- Luật Đo lường ngày 11/11/2011;
- Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường;
- Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ quy định về nhãn hàng hóa;

- Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với lượng của hàng hóa đóng gói sẵn.  

Hồ sơ đính kèm
   
           

Số lượt truy cập: 1.321.566