Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ, lễ, tết).

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp;

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hoàn thiện đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết.

Bước 5: Hộ gia đình, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

 - Đề nghị giao rừng (theo mẫu)

- Kế hoạch sử dụng rừng (theo mẫu)

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

36 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã

Đối tượng thực hiện

Hộ gia đình, cá nhân

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định giao rừng

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Đề nghị giao rừng (Theo mẫu phụ lục 01)

Kế hoạch sử dụng rừng (Theo mẫu phụ lục 03)

(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2016/TT-BNN&PTNT ngày 27/6/2016 của Bộ Nông nghiệp & PTNT)

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn;

- Quyết định số 962/QĐ-CT ngày 08/4/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt Đề án giao rừng, cho thuê rừng tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2009-2011.

- Thông tư số 20/2016/TT-BNN&PTNT ngày 27/6/2016 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về sửa đổi bổ sung một số điều của các Thông tư: 38/2007/TT-BNNPTNT, 78/2011/TT-BNNPTNT, 25/2011/TT-BNNPTNT,  99/2006/TT-BNN.