Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1. Hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2. Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ và ngày nghỉ).

Bước 3. Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho hộ gia đình, cá nhân.

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ thì hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.

Bước 4. Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5. Hộ gia đình, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện.

Cách thức thực hiện

- Trực tiếp

- Qua đường bưu điện

Thành phần, số lượng hồ sơ

a)Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình đề nghị thẩm định phê duyệt dự án lâm sinh;
- Thuyết minh dự án lâm sinh có ký tên, đóng dấu của chủ đầu tư và tổ chức, cá nhân tư vấn lập dự án (bản chính);
- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất; bản đồ tác nghiệp lâm sinh
- Biên bản nghiệm thu ngoại nghiệp giữa Chủ đầu tư với tổ chức, cá nhân tư vấn lập dự án (bản chính);
- Biên bản nghiệm thu nội nghiệp giữa Chủ đầu tư với tổ chức, cá nhân tư vấn lập dự án (bản chính);
- Các văn bản pháp lý có liên quan (các Quyết định của cấp có thẩm quyền như: chủ trương cho phép đầu tư, đề cương kỹ thuật và dự toán cho lập dự án (nếu có), chứng nhận quyền sử dụng đất (bản sao chứng thực) hoặc chủ trương cho phép sử dụng đất của cấp có thẩm quyền, quy hoạch phát triển lâm nghiệp.
b) Số lượng bộ hồ sơ: 05 bộ (01 bản chính và 04 bản sao)

Thời hạn giải quyết

21 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp huyện

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

Đối tượng thực hiện

Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Văn bản phê duyệt Dự án lâm sinh.

Phí, lệ phí

Không    

Tên mẫu đơn, tờ khai

- Tờ trình thẩm định, phê duyệt dự án (theo mẫu tại phụ lục 4);

- Dự án lâm sinh, có ký tên, đóng dấu của chủ đầu tư và tổ chức, cá nhân tư vấn lập dự án (theo mẫu tại Phụ lục 1, phụ lục 2)

(Ban hành kèm theo Thông tư số 69/2011/TT-BNNPTNT).

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Có diện tích đất hoặc diện tích rừng rõ ràng, có ranh giới cụ thể; Diện tích đất của dự án có chủ cụ thể; khu đất nằm trong quy hoạch 3 loại rừng; Dự án phù hợp với quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng của địa phương; trong trường hợp trên địa bàn chưa có quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng hoặc diện tích đất của dự án nằm ngoài quy hoạch đất lâm nghiệp hoặc không nằm trong Dự án phát triển lâm nghiệp thì phải có chủ chương cho lập dự án.

Căn cứ pháp lý của TTHC

Điều 4, Điều 8, Điều 9 Thông tư số 69/2011/TT-BNNPTNT ngày 21  tháng 10  năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Hướng dẫn một số nội dung Quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình lâm sinh ban hành kèm theo Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg ngày 16/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ.