Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

- Đơn vị thực hiện thủ tục hành chính: Hết ngày 31 tháng 01 năm sau, và chậm nhất đến hết ngày 10 tháng 02 năm sau, các đơn vị sử dụng ngân sách (gồm cả chủ đầu tư nếu có số dư tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi) lập bảng đối chiếu số liệu theo Biểu số 03/ĐVDT - Tình hình thực hiện dự toán các nhiệm vụ được chuyển sang năm sau không phải xét chuyển (sau đây viết tắt là Biểu số 03/ĐVDT), ban hành kèm theo Thông tư số 108, gửi KBNN nơi giao dịch.

- Cơ quan nhà nước thực hiện thủ tục hành chính: KBNN nơi giao dịch căn cứ kết quả đối chiếu số dư, để xác nhận về dự toán, số dư dự toán, số dư tạm ứng của đơn vị theo quy định vào Biểu số 03/ ĐVDT mà đơn vị gửi KBNN.

Cách thức thực hiện

Đơn vị sử dụng ngân sách lập bảng đối chiếu số liệu theo Biểu số 03/ĐVDT, gửi KBNN nơi giao dịch để đối chiếu, xác nhận.

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ: Biểu đề nghị đối chiếu, xác nhận số dư dự toán, dư tạm ứng ngân sách nhà nước được chuyển sang năm sau, không phải xét chuyển theo mẫu Biểu số 03/ĐVDT.

- Số lượng hồ sơ: Văn bản không quy định.

Thời hạn giải quyết

Văn bản không quy định.

Cơ quan thực hiện TTHC

KBNN nơi giao dịch

Đối tượng thực hiện

Các đơn vị sử dụng ngân sách (gồm cả chủ đầu tư).

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Biểu đối chiếu số liệu 03/ĐVDT được xác nhận.

Phí, lệ phí

Không.

Tên mẫu đơn, tờ khai

Biểu số 03/ĐVDT kèm theo Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính Hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm.

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không.

Căn cứ pháp lý của TTHC

Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính Hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm./.