Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Cá nhân, tổ chức sau khi nộp hồ sơ hoàn thuế tại cơ quan thu, cơ quan thu đối chiếu, lập lệnh hoàn trả các khoản đã thu. Căn cứ vào Lệnh hoàn trả khoản thu, KBNN thực hiện hoàn trả theo quy định.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại KBNN cấp tỉnh.

Thành phần, số lượng hồ sơ

-Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước (mẫu C1-04/NS ban hành kèm Thông tư 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính, do cơ quan thu cấp cho cá nhân, tổ chức).

Riêng đối với trường hợp hoàn trả các khoản thu không do cơ quan Thuế, Hải quan quản lý, thì người được hoàn trả còn phải bổ sung thêm: Chứng từ nộp tiền vào KBNN (bản sao) cùng bản chính (để đối chiếu).

+ Chứng minh thư nhân dân của người nhận tiền hoàn trả.

- Số lượng hồ sơ: 1 (bộ)

Thời hạn giải quyết

Trong ngày làm việc

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: KBNN cấp tỉnh

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: KBNN cấp tỉnh

                                                        

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân                                                                 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Đồng ý hoặc không đồng ý thanh toán

Phí, lệ phí

Không    

Tên mẫu đơn, tờ khai

Không    

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không    

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước quan KBNN.

- Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS).

- Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.