Tên thủ tục
Trình tự thực hiện
Bước 1 -Tổ chức, cá nhân (gọi là Chủ đầu tư) chuẩn bị hồ sơ theo quy định.
Bước 2 -Chủ đầu tư nộp hồ sơtạiSở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc (Số 02 Đường Lý Thái Tổ - Phường Đống Đa - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc).
Thời gian tiếp nhận Hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần
Bước 3 - Công chức của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ của Nhà đầu tư:
+ Nếu hồ sơ đầy đủ thành phần thì nhận, viết giấy hẹn cho Chủ đầu tư(hoặc người Chủ đầu tư ủy quyền)
+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại và hướng dẫn để Chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
Bước 4 - Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5 - Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở Xây dựng Vĩnh Phúc 

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận một cửa thuộc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc 

Thành phần, số lượng hồ sơ
1. Thành phần hồ sơ:
1. Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch (theo mẫu tại phụ lục 1)
2. Sơ đồ vị trí địa điểm đề nghị cấp giấy phép quy hoạch.
3. Dự kiến phạm vi, ranh giới khu đất, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch.
4. Dự kiến nội dung đầu tư, quy mô dự án và tổng mức đầu tư.
5. Báo cáo về pháp nhân và năng lực tài chính để triển khai dự án.
01 đĩa CD số hoá tất cả các nội dung hồ sơ nêu trên để phục vụ công tác triển khai áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý, lưu trữ hồ sơ.

II. Số lượng hồ sơ:  Căn cứ vào nội dung, yêu cầu lấy ý kiến các cơ quan đơn vị liên quan, đại diện cộng đồng dân cư về nội dung Giấy phép quy hoạch, cơ quan thẩm định hồ sơ cấp Giấy phép quy hoạch yêu cầu chủ đầu tư cung cấp đủ số lượng hồ sơ cấp Giấy phép quy hoạch. 

Thời hạn giải quyết

Thời gian để cơ quan có thẩm quyền xem xét thẩm định hồ sơ và lấy ý kiến các cơ quan liên quan là không quá 30 (ba mươi) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Cơ quan thực hiện TTHC
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh;
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Vĩnh Phúc;
+ Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành và UBND cấp huyện, UBND cấp xã có liên quan. 
Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân  

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Tờ trình UBND tỉnh ban hành Giấy phép quy hoạch đối với trường hợp thẩm quyền cấp là của UBND tỉnh (dự án có quy mô trên 50 ha) 

Phí, lệ phí

 Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không  

Căn cứ pháp lý của TTHC
1. Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009
2. Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ Về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;
3. Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;
4. Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng về quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù.
5. Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 11/01/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc Quản lý quy hoạch xây dựng và cấp giấy phép trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 
*Nguồn: Quyết định số 3060/QĐ-UBND  ngày 28/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng.